Lävendipõhine hindamine

2019. aasta sügisel alustas HAKA täienduskoolitusasutuste lävendipõhise hindamisega Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite hulgas. Hindamine on osa Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

Lävendipõhine hindamine on kvaliteedi hindamine, mille eesmärk on anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Lävendipõhine hindamine koosneb kahest etapist:

  1. veebilehe hindamine: hinnatakse, kas asutuse veebileht sisaldab TäKS-is nõutud teavet;
  2. õppe kvaliteedi hindamine (järgneb veebilehe hindamisele): hinnatakse, kas õppekava ja õppe läbiviimine vastavad TäKS-i ja täienduskoolituse standardi nõuetele.

Õppe kvaliteeti hinnatakse vaid täienduskoolitusasutustes, mis on positiivselt läbinud veebilehe hindamise. Nende asutustega võetakse ühendust ja lepitakse kokku õppe kvaliteedi hindamise aeg.

Veebilehtede ja õppe kvaliteedi hindamisse kaasab HAKA täienduskoolituse ja erialavaldkondade eksperte.

Milline on hindamisprotsess?

Veebilehte hindavad kaks eksperti, et kindlustada hinnangu õigsus. Kui veebilehel olev teave vastab nõuetele, liigub asutus edasi õppe kvaliteedi hindamise etappi. Juhul kui teave nõuetele ei vasta, antakse asutusele aega teha parandusi ja veebilehe hindamine toimub uuesti. Kuni kordushindamise tulemuse selgumiseni on töötukassal õigus peatada koolitusasutusega koostöö vastavalt töötukassa koostööpõhimõtetele.

Õppe kvaliteedi hindamist viivad läbi 3–5 eksperdist koosnevad komisjonid. Komisjon hindab nii õppekava kui ka õppe läbiviimise kvaliteeti.

Enne hindamist:

  • HAKA teeb valiku asutuse pakutavatest õppekavadest (kuni 3). Õppekavade valik tehakse lähtudes töötukassaga kokku lepitud prioriteetsetest koolitusvaldkondadest. Hindamisele arvatakse need õppekavad, mille põhjal läbiviidavad koolitused on koolitusasutuse veebilehel registreerimiseks avatud või toimumas. Kui veebilehel ei ole ühtegi õppekava, siis palub HAKA asutusel hindamisele esitada 1–3 õppekava.
  • Lisaks saadab HAKA koolitusasutusele eneseanalüüsi vormi, mille abil asutus hindab ise kriteeriumite täitmist. Eneseanalüüsi täitmine annab asutusele võimaluse enne hindamist teha õppekavades ja õppe läbiviimise tugiprotsessides muudatusi.

Hindamine:

  • Komisjon alustab õppe kvaliteedi hindamist peale asutuse eneseanalüüsi laekumist HAKA-le. Hindamiseks analüüsivad eksperdid valimisse kuuluvate õppekavade vastavust nõuetele; töötavad läbi asutuse eneseanalüüsi; küsivad vajadusel täiendavaid tõendusmaterjale; valmistavad ette vestluse koolitusasutuse juhi, koolitusjuhi ja valimisse kuuluvate õppekavade koolitajatega.
  • Seejärel koostab komisjon hindamisaruande, mis edastatakse koos hindamisotsusega asutusele, töötukassale ning haridus- ja teadusministeeriumile.

Hindamise tulemused:

  • Vastab – lävend on täidetud, kõik lävendi hindamiskriteeriumid on saanud positiivse hinnangu.
  • Ei vasta – lävend ei ole täidetud, kui vähemalt üks hindamiskriteerium on saanud negatiivse hinnangu.

Asutused, mille õppekava ja õppe läbiviimine vastavad seadusest tulenevatele nõuetele, saavad kokkuvõtte hindamisest ja koostöö töötukassaga jätkub. Asutused, mille õppekava ja õppe läbiviimine ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele, saavad tagasiside ja võimaluse läbida uus hindamine, kui esmase hinnangu saamisest on möödunud kolm kuud. Kuni kordushindamise tulemuseni on töötukassal õigus peatada koolitusasutusega koostöö. Kordushindamise negatiivse tulemuse korral on töötukassal õigus lõpetada koolituskaardi partneriga koostöö ning haridus- ja teadusministeeriumil (HTM) on õigus algatada järelevalvemenetlus.

Hindamise kriteeriumid ja vormid

Veebilehe hindamise kriteeriumid

Hindamise vorm veebilehe vastavuse hindajale

2019/2020 õppe kvaliteedi hindamised

Hindamise vorm õppe kvaliteedi hindajale (kehtib kuni 31.08.2020)

Õppe kvaliteedi hindamiskriteeriumid ja eksperthinnangu kujunemise põhimõtted (kehtib kuni 31.08.2020)

2020/2021 õppe kvaliteedi hindamised

Hindamise vorm õppe kvaliteedi hindajale (kehtib kuni 31.08.2021)

Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid (kehtib kuni 31.08.2021)

Enesehinnangu vorm täienduskoolitusasutusele (kehtib kuni 31.08.2021)

2021/2022 õppe kvaliteedi hindamised

Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid (kehtib alates 01.09.2021)

Eneseanalüüsi vorm täienduskoolitusasutusele (kehtib alates 01.09.2021)

Juhend eneseanalüüsi täitmiseks (video)

Juhendmaterjalid täienduskoolituse valdkonnas

Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks: eesti keeles, vene keeles

Eesti keeles: juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale

Vene keeles: TäKSi juhend ja täienduskoolituse standardi juhend

26. septembril 2019 toimus Tallinnas lävendipõhise hindamise ja TäKSi teabepäev. Info ja materjalid leiab siit.

25. septembril 2020 toimus Zoomi keskkonnas täienduskoolituse kvaliteedi hindamise seminar. Info ja materjalid leiab siit.

6. oktoobril 2021 toimus Teamsi keskkonnas täienduskoolituse kvaliteedi hindamise teabepäev töötukassa partneritele. Info ja materjalid leiab siit.

Tegevusi rahastatakse aastatel 2018–2022 Euroopa Sotsiaalfondi ja haridus-ja teadusministeeriumi programmi 2014-2020.1.06.002.02.15-0003 “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” tegevuse 6.5 “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine” vahenditest.