Rahvusvahelised projektid

HAKA osaleb aktiivselt projektides, mille eesmärk on aidata välja arendada kõrghariduse kvaliteedikindlustuse ja välishindamise süsteemi teistes, eelkõige Ida-Euroopa riikides. Sellistes projektides on sageli läbi viidud ka piloothindamisi konkreetse riigi ühes või mitmes kõrgkoolis. Tänu sellele on olnud võimalus kaasata hindamistesse ka Eesti eksperte, kes ühelt poolt on saanud oma teadmisi teistega jagada, teisalt saanud seeläbi ise väärtuslikke kogemusi. Meil on olnud ka võimalusi panustada teiste riikide kvaliteediagentuuride loomisesse ja arendamisesse, koolitades uue agentuuri endi töötajaid ja ka tulevasi kohalikke hindamiseksperte nendes maades.

Lisaks projektidele hõlmab HAKA rahvusvaheline tegevus piiriülest hindamistegevust, rahvusvahelist nõustamist ning erinevate rahvusvaheliste kvaliteedivõrgustike töörühmades osalemist.

HAKA (kuni 2022 EKKA) osalus rahvusvahelistes projektides

Kõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine ja kvaliteediagentuuri võimestamine Tadžikistanis2018–2020

Tadžikistani haridus- ja teadusministeerium valis riigi kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega strateegiliseks partneriks SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA). Kaheaastane projekt näeb ette, et EKKA viib läbi piloothindamised (institutsionaalsed akrediteerimised) kolmes Tadžikistani kõrgkoolis ning aitab välja töötada lähteülesande kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi väljaarendamiseks. Projekt kestab kuni 31.12.2020,  sisaldab 11 alategevust ning selle kogumaksumus on 210 600 eurot. Projekti käigus toimub hulgaliselt EKKA töötajate ja kaasatavate ekspertide visiite Tadžikistani, aga ka kaks tadžiki õppevisiiti Eestisse. Neist ühe käigus osalevad külalised vaatlejatena Eesti Maaülikooli institutsionaalsel akrediteerimisel.

Twinning projekt Gruusia hariduse arendamiseks2019–2021Mestimisprogrammi eesmärk on arendada Gruusias hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi, edendada kvalifikatsiooniraamistiku rakendamist ning suurendada teemadega seotud spetsialistide ja tugisüsteemide võimekust. Ühtlasi toetatakse Gruusia riiklikku kvaliteediagentuuri (NCEQE) ja selle partnerite tegevusi hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamisel elukestvas õppes ja kvalifikatsioonide kvaliteedi tagamisel. Projekt hõlmab nii üldharidust, kutseharidust ja kõrgharidust kui täienduskoolitust.
Twinning projekt Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks2015–2017Loe lähemalt siit (eesti keeles) või siit (inglise keeles).
Moldova kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (ANACIP) hindamisekspertide koolituse metoodika väljatöötamine ja koolituste läbiviimine2016Projekt on jätkutegevus arengukoostöö projektile „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“, millega loodi 2015. aastal Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuur (ANACIP). Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Õigusteaduse magistriõppekavade hindamine Moldova Vabariigis2015Lisainfo: general report (inglise keeles), hindamisotsused (inglise keeles), EKKA võitis Moldova õigusteaduse magistriõppekavade akrediteerimise hankeEKKA lõpetas õigusteaduse magistriõppekavade hindamise Moldova Vabariigis
Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis2014–2015Projekt toetab Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri ülesehitamist. Konkreetseteks tegevusteks on koostöös Moldova haridusministeeriumiga vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine, hindamismetoodika väljatöötamine, agentuuri töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine ning töötajate ja hindamisekspertide koolitamine. Projekti lõppfaasis on kavas akrediteerimiste piloteerimine ühes kõrg- ning ühes kutsekoolis. Projekt kestab 9 kuud – septembrist 2014 kuni maini 2015, ning selle kogumaksumus on 132 813 eurot. Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Transparency of European higher education through public quality assurance reports – EQArep2012–2014Lisainfo: EQArep veebileht (inglise keeles), ENQA EQArep (inglise keeles), Transparency of European Higher Education through public Quality Assurance Reports. Final report of the project (Bach, T., Dragojevic, D., Findlay, P., Hering, S., Lauri, L., Lynch, O., Olcen, Z. ja Udam, M. (2014))