Kuratoorium

HAKA kuratoorium koosneb meie peamiste huvirühmade esindajatest, kelle hulka kuuluvad õppeasutused, õppijad, tööandjate organisatsioonid ning haridus- ja teadusministeerium.

Kuratooriumi koosseis

 • Ulla Preeden, kuratooriumi esimees; Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
 • Mait Palts, kuratooriumi aseesimees; Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Haana Zuba-Reinsalu, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing
 • Liina Põld, haridus- ja teadusministeerium
 • Mait Klaassen, Rektorite Nõukogu
 • Marcus Ehasoo, Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa
 • Renno Veinthal, haridus- ja teadusministeerium
 • Valdo Kalm, Eesti Tööandjate Keskliit

Kuratooriumi ülesanded

HAKA kuratooriumi ülesanded on:

 • teeb ettepanekuid Haridus- ja Noorteameti põhimääruse HAKA peatükki ning annab kooskõlastuse peatüki muudatustele;
 • valib hindamisnõukogude liikmed, vaidekomisjonide liikmed ja HAKA juhataja;
 • kinnitab HAKA arengukava ja aastaaruande;
 • annab soovitusi HAKA arengusuundade ja arendustegevuste kohta;
 • kinnitab HAKA juhataja valimise ja tagasikutsumise korra.

HAKA kuratooriumi koosseisus on kuni 11 liiget. Koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister neljaks aastaks arvestusega, et ühest asutusest või organisatsioonist ei kuulu kuratooriumisse rohkem kui kaks liiget. HAKA põhiülesannetega seotud huvirühmad, sealhulgas üliõpilased, esitavad kuratooriumi koosseisu oma esindajaid.

Ministri käskkirjad kuratooriumi liikmete kinnitamiseks: 16.10.2020; 17.09.2021; 20.10.2021; 2.11.2021.

Kuratooriumi töökord

 • Kuratooriumi tööd juhib esimees või tema äraolekul aseesimees.
 • Kuratoorium valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
 • Kuratooriumi töövorm on koosolek. Kuratoorium võib oma ülesannete täitmiseks kasutada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab kuratoorium.
 • Kuratooriumi koosoleku kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt vajadusele.
 • Kuratooriumi koosoleku päevakorra valmistab ette kuratooriumi esimees või tema äraolekul aseesimees. Koosoleku päevakord koos teiste vajalike materjalidega saadetakse kuratooriumi liikmetele tutvumiseks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.
 • Kuratoorium on otsustusvõimeline, kui kuratooriumi koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 kuratooriumi koosseisust ja kuratooriumi esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees esimesel võimalusel kokku uue koosoleku.
 • Kuratoorium võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.
 • Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda kuratooriumi koosolekule sõnaõigusega eksperte, kes esitavad kuratooriumile vajalikku informatsiooni.
 • Kuratooriumi koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.