Üldhariduse kvaliteedi edendamine

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) ülesanne on võimestada õppeasutusi ja tema pidajaid õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamisel ning õppija arengu toetamisel. Meie eesmärk on, et igal Eesti õppijal oleks ligipääs kvaliteetsele üldharidusele.

Mida me selleks teeme?

  • Arendame üldhariduse kvaliteedisüsteemi
  • Töötame välja üldhariduse kvaliteedihindamise metoodika
  • Viime läbi kvaliteedihindamisi (piloot)
  • Toetame õppeasutuse nii eneseanalüüside läbiviimisel kui ka kvaliteedisüsteemide üles ehitamisel

Tegevustesse kaasame nii häid partnereid ülikoolidest ja esindusorganisatsioonidest, aga ka üldhariduse valdkonna praktikuid ja teisi eksperte.


2022–2029 viiakse HAKAs ellu tegevusi “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses” raames ja Euroopa Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasrahastuse toel.