Rahvusvaheline hindamiskomisjon: Eesti õpetajakoolitus areneb õiges suunas

Kolmapäeval, 12. aprillil kell 9-11 tutvustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade rahvusvahelise kvaliteedihindamise tulemusi, millest nähtub, et õppekavad on tugevad ning õppetöö korraldatud paindlikult, kuid rohkem tuleb tähelepanu pöörata väljalangevusele ja juhendamise kvaliteedile. Hindamise viis läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli 2016. aasta sügisel hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja, et õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavad vastavad Eesti ühiskonna vajadustele, neil on tugev kontseptuaalne alus ja selged eesmärgid, milles on arvestatud nii tänapäevaseid rahvusvahelisi arengusuundi kui haridussüsteemi hetkevajadusi.

Eksperdid kiidavad õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavade puhul erinevalt mitmetest teistest valdkondadest paindlikkust õppetöö korraldamisel, tänapäevaste õppemeetodite kasutamist ja väga head praktikakorraldust. Samuti toodi positiivse poole pealt välja sisukas koostöö õpetajate, õpetajate ühenduste, koolide ja teiste tööandjatega nii õppekavade arendamisel kui ka õppetöö läbiviimisel.

Kitsaskohad langevad suures osas kokku Eesti kõrghariduse peamiste parendusvaldkondadega (kokkuvõte siin) – üliõpilaste väike arv õppekavadel, suur väljalangevus ja madal rahvusvaheline mobiilsus. Samuti vähene teadustöö osakaal õppejõudude koormuses, mille tõttu kannatab õpetajakoolituses kohati ka üliõpilastööde juhendamise kvaliteet. Auditoorse töö koormus ei võimalda kõigil õppejõududel anda üliõpilastele piisavalt individuaalset tagasisidet.

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni esimehe professor Milan Poli sõnul on ülikoolides viimastel aastatel toimunud olulisi arenguid õiges suunas: „Mõlemad ülikoolid on avatud muudatustele õpetajahariduse valdkonnas, võttes kuulda nii üliõpilaste kui teiste huvigruppide tagasisidet. Samas tuleks ülikoolidel teha ühiseid jõupingutusi parendamaks õpetajaameti ja -koolituse mainet. Eesti õpilaste head tulemused PISA testides näitavad, et Eesti õpetajad ja nende töö on selle igati ära teeninud.”

Ministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets ütles, et tipptasemel haridussüsteem vajab ka tipptasemel ülikoole ja õpetajaõpet. „Õpetajakoolituse õppekavad on viimastel aastatel jõudsalt arenenud, püüdes pidada sammu muutuva ühiskonna esitatava tellimusega. Nüüd on väga oluline, et oskaksime rahvusvahelisest eksperthinnangust võtta välja need asjaolud, millele peaksime enim tähelepanu pöörama, et iga Eesti kool oleks ka tulevikus kõigile lastele parim õppimise ja arenemise koht,“ märkis asekantsler Laidmets.

Rahvusvahelistest ekspertidest koosneva komisjoni aruande ja hindamisotsustega on võimalik tutvuda siin.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamisel hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Ekspertide hinnangutel on soovitav iseloom.