Kõrghariduse hindamisnõukogu võttis vastu kõrvaltingimuse täitmise otsuse

30. novembril 2022 toimus kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu otsustas lugeda Tallinna Ülikooli isikuteeninduse õppekavagrupi kõrghariduse esimese ja teise astme 26.02.2019 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast.

Kõrvaltingimus sedastas järgnevat:

  • Vajalik on välja töötada rahvusvahelistumise strateegia rekreatsiooni õppekavade suunal, et suurendada õppejõudude ja üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust ning õppekavade rahvusvahelist nähtavust ja võrreldavust. Strateegia peab sisaldama eesmärke ja detailseid rakenduskavu ning mõõdetavaid tulemusnäitajaid.
  • Instituudil tuleb välja töötada selge teadustöö strateegia rekreatsiooni õppekavade suunal. Selles peaksid sisalduma konkreetsed eesmärgid publikatsioonide, projektide, teadustöö mõjususe ja üliõpilaste teadustöö osas ning doktorikraadiga rekreatsiooni suuna õppejõudude värbamise kava.

Ülikool esitas HAKA-le aruande, milles andis ülevaate kõrvaltingimuse täitmiseks vajalikest parendustegevustest:

  • Alates aprillist 2022 on Tallinna Ülikooli Senati otsusega suletud rekreatsioonikorralduse magistrikava.
  • Aruandes sisalduv teadustöö strateegia sisaldab mõõdetavaid eesmärke publikatsioonide kohta, plaane koostöövõrgustikes ja uurimisklastrites osalemise kohta, õppe- ja teadustöö koondamise kohta Narva mnt linnakusse, teadustegevuse mõju hindamise kohta, projektide haldamiseks plaanitava toe, õppejõudude taseme tõstmise meetmete ja ettevõtetega plaanitava koostöö kohta.
  • Viis õppekaval õpetavat akadeemilist töötajat on omandamas doktorikraadi.
  • Koostatud on rahvusvahelistumise strateegia. See sisaldab mh mõõdetavaid eesmärke ja konkreetseid samme õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsuse suurendamiseks nagu mobiilsusaken, ingliskeelsed ainekursused, täiendav teavitamine sisseastumisel ja õpingute käigus, instituudi sissetulevate välistudengite arvu suurendamine, õppejõududele vastavate koolitus- ja toevõimaluste ning mobiilsusvõimaluste ja paindlike töövormide pakkumine.
  • Läbi on viidud õppekava võrdlus kahe sarnast õppekava pakkuva välisülikooli õppekavadega. Välisülikoolides on kogemuste vahetamiseks ka kohal käidud ning nendega kavandatakse tihedamat koostööd.

Kõrghariduse hindamisnõukogu protokolli leiad siit. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise otsuste ja aruannetega I ja II astmel saad tutvuda siin.