EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungi otsused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 29.09.2017 istungil võeti vastu üks institutsionaalse akrediteerimise ning seitse õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud aruandeid õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise kohta ning kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas.

Sel aastal toimus esmakordselt institutsionaalne akrediteerimine koos õppekavagrupi (kunstid) kvaliteedihindamisega Eesti Kunstiakadeemias. Hindamiskomisjon kirjutas ühisaruande, mis sisaldas nii institutsionaalse akrediteerimise kui õppekavagrupi kvaliteedihindamise aspekte.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Akrediteerida Eesti Kunstiakadeemia seitsmeks aastaks (kõik neli hindamisvaldkonda olid hindamiskomisjoni poolt hinnatud nõuetele vastavaiks).
  • Eesti Kunstiakadeemia kunstide õppekavagrupi järgmine kvaliteedihindamine toimub 7 aasta pärast, kui akadeemia täidab kahe aasta jooksul seatud kõrvaltingimuse. Kõrvaltingimus puudutab disainteaduskonna õppekavade osalist vastuolu tööturu vajadusega laiapõhjalisema ettevalmistusega disainerite järele.
  • Matemaatika ja statistika õppekavagrupis toimuvad nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis järgmised hindamised 7 aasta pärast.
  • Kunstide õppekavagrupis toimuvad nii Euroakadeemias kui Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor järgmised hindamised 7 aasta pärast. Samas arvestades, et EEK Mainoris toimub õpe väga kiirelt arenevas valdkonnas (Arvutimängude disain ja arendus; Veebidisain ja digitaalgraafika) ning hindamise hetkel õppekavadel veel lõpetanuid ei olnud, otsustas nõukogu, et järgmise EEK Mainori institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse ka kunstide õppekavagrupi õppekavu.
  • Ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupi kvaliteedihindamisel otsustas nõukogu, et Tallinna Ülikoolis toimub järgmine hindamine 7 aasta pärast. Tartu Ülikooli sama õppekavagrupi puhul otsustati, et järgmine kvaliteedihindamine toimub 7 aasta pärast, kui ülikool täidab kahe aasta jooksul neile seatud kõrvaltingimuse. Kõrvaltingimuse kohaselt on Infokorralduse ning Info- ja teadmusjuhtimise õppekavadel selge puudus põhikohaga erialaõppejõududest, millele tuleb kiiremas korras lahendus leida.
  • Kõrvaltingimuste täitmist puudutavad otsused:
  • Õppekavagrupi kvaliteedihindamisel seatud kõrvaltingimus on täidetud Tallinna Ülikooli õiguse õppekavagrupis ning Tallinna Tehnikaülikooli füüsikaliste loodusteaduste õppekavagrupis.
  • Tühistada Tallinna Tehnikaülikooli isikuteeninduse õppekavagrupi osas seatud kõrvaltingimus, kuna vastuvõtt selle õppekavagrupi ainsale õppekavale on lõppenud.
  • Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupi kõrvaltingimuse täitmise osas võetakse otsus vastu nõukogu järgmisel istungil, kui ülikool on esitanud otsuse langetamiseks vajaliku täiendava informatsiooni.
  • Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupi kõrvaltingimuse tähtaega otsustati pikendada aasta võrra, kuna ülikooli poolt esitatud informatsioon ei olnud piisav.

Kõrgkoolide poolt esitatud tegevuskavade osas peab hindamisnõukogu vajalikuks välja tuua nende väga ebaühtlast taset. Paljudel juhtudel on tegevuskavad liialt üldsõnalised ega sisalda näiteid konkreetsetest tegevustest või ei kajasta mõningaid olulisi parendusvaldkondi. EKKA annab kõrgkoolidele selle osas konkreetset tagasisidet.

Nõukogu koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda  siin, institutsionaalse hindamise otsuste ja aruannetega siin ning õppekavagruppide hindamisotsuste ja aruannetega siin.