Posts Tagged: Kõrgem Kunstikool Pallas

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kõrgema Kunstikooli Pallas kolmeks aastaks. Hindamisnõukogu võttis vastu otsuse tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Kõrgkooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi tunnustust väärivana välja kõrgkooli täienduskoolituse ja elukestva õppe valdkonna juhtimise ja rakendamise – need tegevused on selgelt eesmärgistatud, hästi kavandatud, süsteemsed ning vastavad ühiskonna muutuvatele vajadustele. Komisjon tõi välja ka jätkuvalt…

Selle sügise ainus institutsionaalne akrediteerimine toimus Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Rahvusvahelistest ekspertidest koosnenud hindamiskomisjon vestles nii kõrgkooli juhtkonna, õppejõudude, tudengite kui ka paljude teiste osapooltega. Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka kõrgkooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Kunstikooli külastus…