Kõrgem Kunstikool Pallas läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kõrgema Kunstikooli Pallas kolmeks aastaks. Hindamisnõukogu võttis vastu otsuse tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile.

Kõrgkooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi tunnustust väärivana välja kõrgkooli täienduskoolituse ja elukestva õppe valdkonna juhtimise ja rakendamise – need tegevused on selgelt eesmärgistatud, hästi kavandatud, süsteemsed ning vastavad ühiskonna muutuvatele vajadustele. Komisjon tõi välja ka jätkuvalt hea koostöö Pallase ja Tartu linna vahel avaliku linnakeskkonna kunstiprojektide näol.

Komisjon rõhutas lisaks mitmeid teisi kõrgkooli tugevusi. Kõrgkooli juhtimisse on hästi kaasatud sidusrühmad, sh üliõpilased. Oluline osa akadeemilistest töötajatest on külalisõppejõud ja praktikud, mis tagab kaasaegse erialase oskusteabe kiire jõudmise üliõpilasteni. Samuti on õppejõud igati pühendunud loovalt mõtlevate, pädevate ja oskuslike lõpetajate ettevalmistamisele.

Samas tõi komisjon välja ka neid aspekte, mis vajavad arendamist. Leiti, et  õppejõudude töö ja arengu toetamiseks tuleb tagada, et tagasiside õppejõudude töö kvaliteedile oleks järjepidev ning info õppejõudude kompetentside ja koolitusvajaduse kohta oleks ajakohane.  

Rahvusvaheline komisjon soovitas Pallasel vähendada õppekavade killustatust, suurendada rahvusvahelist mõõdet ning ühtlustada kõrgkoolis õppimise-õpetamise (sh üliõpilaste hindamise) praktikaid.

Teadus-, arendus- ja/või muu loometegevuse (TAL) osas leiti, et kuigi Pallas on teinud valdkonnas edusamme, ei ole kõrgkool selgelt määratlenud strateegilisi eesmärke TAL valdkonnas. Kokku on leppimata kvaliteetse uurimistöö kriteeriumid ja printsiibid. Komisjon soovitas kõrgkoolil tuua üldises strateegias välja kõrgkooli prioriteedid nii rakendusuuringute kui loomepõhise uurimistöö osas ning siduda TAL valdkonna tegevused selgemalt õppekavade ja õpetamisega.

Pallase rektor Piret Viirpalu sõnul nõudis akrediteerimiseks valmistumine ühelt väikselt loomekõrgkoolilt väga palju listööd, aega ja energiat. Siiski andis akrediteerimine kõrgkoolile võimaluse viimase viie aasta tegevustele tagasi vaadata, tehtut analüüsida ning sellest lähtuvalt arendusi planeerida:

“Väärtustame kõrgelt seda, et rahvusvahelise komisjoni tõi välja meie õppejõudude pühendumuse, individuaalse ja kollegiaalne lähenemise üliõpilastele. Samuti tunnustati meie aktiivset üliõpilasesindust, kellest on kujunenud kõrgkooli arengus kaasarääkija ja väga hea partner juhtkonnale. Kahju on sellest, et eksperdid, kes lähtusid oma kõrgkooli ja riigi parimatest parktikatest, kajastasid kõige vähem loometööd, mis on meie kõrgkooli põhifookus. Eesseisva arendustegevuse raames on Pallase ülesanne oma tugevusi võimendades koostöiselt väljakutsetele vastu astuda.”

HAKA juhataja Heli Mattisen märkis, et eksperdid hindasid kõrgelt Pallase õppejõudude loomingut ning nende panust linnakeskkonna kujundamisel. „Samas ei ole loomepõhine uurimistöö veel jõudnud kõrgkooli vereringesse. See on ka täiesti mõistetav, sest loomepõhise uurimistöö või ka loomingulisel praktikal põhineva loometöö traditsioon on alles kujunemisjärgus. Loodan väga, et välisekspertide soovitused sees vallas aitavad kõrgkoolil uusi sihte seada.“


Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Selle käigus hindab rahvusvaheline ekspertkomisjon kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Kõrgem Kunstikool Pallas läbis institutsionaalse akrediteerimise esimest korda 2016. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.