Sel sügisel hindab EKKA esmakordselt doktoriõppe õppekavasid

2017. aasta sügisel viib EKKA läbi esimesed doktoriõppe õppekavagruppide hindamised. Doktoriõpet hinnatakse Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis järgmistes valdkondades: humanitaaria; keeled ja kultuurid; usuteadus; tehnika, tootmine ja tehnoloogia; meditsiin ja sport.

Kuna doktoriõppe üleminekuhindamine toimus aastail 2010-2011 ning õppekavagruppide hindamise kohustus on vähemalt kord 7 aasta jooksul, siis toimubki hindamine 2017-18. Kuivõrd doktoriõpet viivad Eesti läbi ainult ülikoolid, puudutab hindamine 6 avalik-õiguslikku ülikooli ja ühte eraülikooli (EBS).

Sarnaselt kõrghariduse esimese ja teise astme hindamistega võetakse vaatluse alla viis hindamisvaldkonda, samuti on sarnane kogu hindamisprotsess alates eneseanalüüsi koostamisest, komisjoni hindamiskülastusest ja lõpetades hindamisaruandega. Hindamisvaldkondade all olevad nõuded lähtuvad siiski selgelt doktoriõppe erisustest. Kuna doktoriõpe on tihedalt seotud teadustööga, siis üheks hindamisvaldkonnaks on õppe-, teadus- ja/või loometegevus (esimesel ja teisel astmel lihtsalt õppeprotsess). Erilist tähelepanu pööratakse doktoriõppe hindamise käigus doktorantide juhendamise ja nende teadustöö teemadele.

Doktoriõppe hindamine eeldab vastava pädevuse olemasolu ka hindamiskomisjonilt. Doktoriõppe eksperdil peab endal olema edukas doktoritööde juhendamise ja teadusprojektides osalemise kogemus. Komisjoni üliõpilasliige peab olema doktorant.

Paralleelselt EKKA hindamistega viib Eesti Teadusagentuur läbi teaduse korralist evalveerimist. Doktoriõppe hindamiskomisjonidel on oma töö käigus võimalik tutvuda 2017. aasta teaduse evalveerimise hindamisaruannetega. Teaduse evalveerimise käigus erinevaid doktorikavu eraldi ei vaadeldud ning ei käsitletud nt doktoriõppekava ülesehituse ja arenduse, doktorantide juhendamise ja atesteerimise, juhendajate koolitamise, doktorikoolide tegevuse jmt teemasid. Teaduse evalveerimisel hinnati eelkõige teadusgruppide teadustöö taset ja mõjukust.

Esimesed doktoriõppe hindamisaruanded valmivad 2018. aastal.