Analüüs Eesti kõrgharidusõppe tugevustest ja kitsaskohtadest 2015-2016 hindamistulemuste põhjal

Liia Lauril ning Heli Mattisenil EKKAst on valminud analüüs õppekavagrupi kvaliteedihindamise tulemuste kohta aastatel 2012-2016. Analüüs kombineerib kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid meetodeid, andes ülevaate nii hindamistulemustest (järgmine hindamine 7 aasta pärasat või varem, kõrvaltingimused) kui ekpertide poolt enim välja toodud tugevustest ja parendusvaldkondadest.

Kui tervikanalüüs vaatleb kõiki 2012.-2016. läbi viidud hindamiste tulemusi, siis tugevuste ja parendusvaldkondade analüüs keskendub 2015. ja 2016. aasta hindamisotsustes (kokku 56 otsust) õppekavagruppide tasandil antud hinnangutele ja soovitustele.  Analüüsis leiavad käsitlemist tugevused või parendusvaldkonnad, mida on mainitud vähemalt 25% juhtudest st vähemasti 14 hindamisotsuses.

2015. ja 2016. aastal on Eesti kõrgharidusõpet hinnanud 154 väliseksperti  31 välisriigist. Nende hinnangul on Eesti kõrgkoolidel põhjust olla uhke terve rea saavutuste üle. Näiteks jagub kiidusõnu ajakohasele õppetaristule, nüüdisaegsete õppemeetodite rakendamisele, efektiivsele praktikakorraldusele ja koostööle tööandjatega. Õppejõud on oma valdkonna asjatundjad, kel ette näidata ka rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöö tulemused. Üliõpilased on valdavalt rahul nii õpingute sisu kui paindliku õppekorraldusega.

Samas soovitavad  eksperdid teha olemasolevate ressursside tulemuslikuma kasutamise nimel paremat koostööd nii ülikoolide sees kõrgkoolide vahel. Suuremat tähelepanu vajab rahvusvahelistumine – nii sisulise koostöö arendamine väliskõrgkoolidega, rahvusvaheline komponent õppekavas, mobiilsusakende loomine õppekavades kui nii õppejõudude kui üliõpilaste mobiilsus. Väliseksperdid käivad välja ka mitmeid soovitusi Eesti kõrghariduse kroonilise haiguse – kõrge väljalangevuse raviks. Õppejõudude eesmärgipärane enesetäiendamine nüüdisaegsete õpimeetodite vallas, omavaheline koostöö, üksteiselt õppimine ja  õppimiskeskse lähenemisviisi rakendamine õppetöös on seejuures võtmetähendusega.

Analüüsi tervikteksti saab lugeda siit.