Mida tähendab Euroakadeemia negatiivne akrediteerimisotsus tudengi jaoks?

Mis on institutsionaalne akrediteerimine?

Institutsionaalne akrediteerimine on kõrgkooli kui terviku juhtimise ja toimimise, õppetegevuse ja teadus- ja arendustegevuse valdkonna efektiivsuse ja juhtimise ning ühiskonna teenimise valdkonna hindamine, mille positiivne tulemus peaks andma kinnitust sellest, et kõrgkool on usaldusväärne ning õppe- ja teadustegevuse korraldus kvaliteetne ja jätkusuutlik.

Eestis  peab kõrgkool läbima institutsionaalse akrediteerimise vähemalt kord seitsme aasta jooksul. Eelmisel institutsionaalsel akrediteerimisel ilmnenud probleemide tõttu akrediteeriti Euroakadeemia kolmeks aastaks (täistulemus on seitse aastat). Toona välja toodud probleemid on põhiosas siiani lahenduseta.


Mis pärast negatiivset akrediteerimisotsust edasi saab?

Edasiste sammude kohta langetab otsuse haridus- ja teadusminister. Ministril on vastavalt Erakooliseadusele kaks võimalust:

  1. minister annab ülikoolile kuni kaheaastase tähtaja institutsionaalsel akrediteerimisel tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks ning uuel institutsionaalsel akrediteerimisel osalemiseks; või
  2. minister teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku tunnistada ülikooli õigus õppekavagruppides õpet läbi viia ja vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada kehtetuks.


Millised on nende kahe variandi võimalikud tagajärjed Euroakadeemia tänastele või alles sisse astuvatele tudengitele?

  1. Kui Eurokadeemiale antakse täiendavat ajapikendust puuduste kõrvaldamiseks, siis kuni ministri seatud tähtajani (maksimaalselt kahe aasta jooksul) säilub Euroakadeemial õigus pakkuda õpet kõikides õppekavagruppides, milles tal on õppe läbiviimise õigus (ärinduse ja halduse rakenduskõrgharidus, kunstide rakenduskõrgharidus, keelte ja kultuuride rakenduskõrgharidus, bio- ja keskkonnateaduste rakenduskõrgharidus ja magistriõpe). Kõik üliõpilased, kes selle aja jooksul lõpetavad Euroakadeemia, saavad riiklikult tunnustatud diplomi. Samuti võib Euroakadeemia vastu võtta uusi üliõpilasi, kes peaksid aga kindlasti olema informeeritud sellest, et hiljemalt kahe aasta pärast toimub uus institutsionaalne akrediteerimine, mis võib halvimal juhul lõppeda kõrgkooli sulgemisega. Samasugune risk on nendel üliõpilastel, kes ei jõua viidatud ajaraamides Euroakadeemias oma õpinguid lõpetada. Vastavalt seadusele peab kõrgkool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga leidma neile edasiõppimisvõimalused sarnastel erialadel, kuid ühtegi kõrgkooli ei saa kohustada üliõpilasti vastu võtma, kui nende varasemad õpingud ei ole kõrgkooli hinnangul õppekava läbimiseks piisavad. Samuti ei pruugi vastuvõttev kõrgkool arvestada kõiki varasemaid õpinguid. Probleemiks võib kujuneda ka õppekeel, kuna kõiki Euroakadeemia erialasid ei ole võimalik õppida teistes kõrgkoolides vene või inglise keeles.
  2. Juhul, kui haridus- ja teadusminister leiab, et Euroakadeemiale ei ole alust anda täiendavat tähtaega puuduste likvideerimiseks, algatab minister Vabariigi Valitsuses Euroakadeemialt õppe läbiviimise õiguse ära võtmise kõikides õppekavagruppides. Juhul, kui valitsus ministri ettepanekut toetab, tähendaks see sisuliselt seda, et Euroakadeemia lõpetab tegutsemise kõrgkoolina. Loomulikult kehtib ka antud lahenduse korral kõrgkoolil koostöös ministeeriumiga kohustus leida üliõpilastele võimalus õpingute jätkamiseks mõnes teises kõrgkoolis, aga sarnaselt eelneva variandiga võib sellega kaaseneda ülalmainitud kitsendusi.