Lennundushariduse ümarlaud 20. märtsil

20. märtsil toimus EKKA ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel HTMi ruumides lennundushariduse ümarlaud. Lisaks hindamisekspertidele said ühise laua taga kokku Haridus- ja Teadusministeeriumi; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning lennundusvaldkonna esindajaid.

Pärast HTMi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidaku tervitust tutvustas EKKA juhataja Heli Mattisen lühidalt kõrghariduse hindamise süsteemi ja kokkuvõtlikult konteksti selgitamiseks ka seniseid hindamistulemusi kogu Eesti kõrghariduse lõikes.

Seejärel sai sõna Lennuakadeemia (ELA) hindamiskomisjoni esimees professor Pascal Bauer, kes andis ülevaate 2016. aastal läbi viidud hindamisel esile kerkinud peamistest parendusvaldkondadest ning Lennuakadeemia poolt 2016-2018 selles vallas astutud sammudest. Peamised käsitletud teemad olid ELA õppekavade võrdlus teiste Euroopa lennundusvaldkonna õppekavadega, eelkõige õppe sisu, kestuse ja õppekeele seisukohast; samuti partnerülikoolides õpetatavad ained ja sellega seotud õppekava sidususe küsimus; õpiväljundite täpsustamise vajadus; konkreetsed soovitused õppekavati; vähempopulaarsete erialade populariseerimine ning rahvusvahelistumine. Kõikide mainitud parendusvaldkondade kohta oli ELA kahe aasta jooksul kas juba jõudnud parendusi rakendada või koostanud konkreetse tegevuskava edasisteks sammudeks ning hindamiskomisjon tunnustas ELAt nii juba tehtu kui valmisoleku eest komisjoni soovitusi kuulda võtta ning arenguvõimalusi leida ja ära kasutada.

ELA rektor Jaanus Jakimenko ja õppeprorektor Ants Aaver andsid põhjalikuma ülevaate komisjoni soovituste põhjal läbi viidud parendustest ning plaanitud edasistest sammudest.

Ettekannetele järgnes diskussioon ELA; HTMi, MKMi ja valdkonna ettevõtjate vahel. EKKA loodab, et valdkonna osapooled leidsid ümarlauast mõtteainest ja koostöövõimalusi, mille tulemusena saavad ELA lõpetajad, olgu nad siis Eestist või kaugemalt, tulevikus veelgi parema hariduse.