Kuulutame välja konkursi kutsehariduse hindamisnõukogu liikme kohtadele

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme kohtadele. Kandidaate võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda.

Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu. Juhindudes Haridus- ja Noorteameti põhimäärusest valib hindamisnõukogu liikmed ja kinnitab selle koosseisu EKKA kuratoorium kolmeks aastaks. Senise hindamisnõukogu koosseisu volitused lõppevad 8.05.2022.

Kutsehariduse hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget. Hindamisnõukogu liige on oma tegevuses sõltumatu. Hindamisnõukogu liige ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve.

Hindamisnõukogu liikmete (välja arvatud õpilaste esindaja) valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kutsehariduse edendamisel. Eelistatud on kandidaadid, kelle senine tegevus on olnud suunatud Eesti kutsehariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele ning kellel on kutsehariduse välishindamise kogemus.

Kandidaadi esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta kutsehariduse hindamisnõukogu liikmeks;
 • kandidaadi CV;
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks ja kontaktandmed.

Kuratoorium teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt ¾ häälteenamusega, arvestades seejuures, et:

 • hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert;
 • hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks kutseõppeasutuste esindaja;
 • hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks õpilaste esindaja;
 • ühest organisatsioonist, kutse- ja erialaliidust või ühendusest ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
 • hindamisnõukogu liige ei tohi olla Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik, kutseõppeasutuse direktor ega kutseõpet pakkuva rakenduskõrgkooli rektor ega EKKA kuratooriumi liige;
 • üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat;
 • valimise tulemusel vahetub vähemalt 1/3 nõukogu liikmetest ning vähemalt 1/3 liikmetest jätkab tööd nõukogus;
 • nõukogu koosseisus valitseb sooline tasakaal.

Pikendasime konkurssi ja ootame kandidaatide esitamiskirja koos lisadega hiljemalt 29. aprilliks 2022 e-posti aadressile ekka@harno.ee.

Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, 5178197, heli.mattisen@harno.ee