Kuulutame välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandideerima kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.

Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.

Hindamisnõukogu liige:

 • on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu;
 • ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve;
 • ei jaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele;
 • huvide konflikti olemasolul taandab end otsustusprotsessist.

Esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks; 
 • kandidaadi CV;
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

 • kõrgharidussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine;
 • teadmised Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest ning Eesti kõrghariduse välishindamise põhimõtetest;
 • varasem välishindamise kogemus ja/või kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine;
 • juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga;
 • kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

EKKA kuratoorium teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega, arvestades seejuures, et: 

 • hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt 1 ekspert; 
 • ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget; Kuna Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist on juba nõukogus 2 liiget, siis kandidaat ei tohi kuuluda Tartu Ülikooli ega Tallinna Ülikooli liikmeskonda;
 • hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor, Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik ega EKKA kuratooriumi liige; 
 • üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat; 
 • otsustusprotsessi järjepidevuse tagamiseks kuuluks uude hindamisnõukogu koosseisu ka seniseid hindamisnõukogu liikmeid. 

Hindamisnõukogu liikmete valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kõrghariduse edendamisel. Eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud erapooletu, vastavuses akadeemilise eetikaga ning suunatud Eesti kõrghariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele. 

Hindamisnõukogu praeguse koosseisu volitused kestavad kuni 2.02.2024. 

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt 15. veebruariks 2022. e-posti aadressil hillar.bauman@harno.ee

Lisainfo: Hillar Bauman, EKKA hindamisjuht, hillar.bauman@harno.ee