Kõrghariduse Hindamisnõukogu 5. veebruari istungi otsused

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 5.veebruari istungil vastu otsused akrediteerida Eesti Lennuakadeemia jaKaitseväe Ühendatud Õppeasutused seitsmeks aastaks kõrvaltingimustega teadus- ja arendustegevuse osas.  Hindamisnõukogu kinnitas Tallinna Ülikooli ningEesti Infotehnoloogia Kolledži informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise aruanded ning otsustas järgmise hindamise läbi viia seitsme aasta pärast. .

Rahvusvahelised hindamiskomisjonid hindasid kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise raames Eesti Lennuakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimist, õppetöö korraldust, teadustegevust ja ühiskonna teenimist laiemalt. Komisjonidesse kuulusid kõrghariduskonsultandid ja -juhid ning erialaspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Hindamiskomisjoni eesmärk oli anda hinnang kõrgkoolide tugevustele ja parendusvaldkondadele ning teha soovitusi nende valdkondade edasiseks arendamiseks.

Komisjon tõstis Eesti Lennuakadeemia puhul esile kõigi huvipoolte kaasamist kõrgkooli juhtimisse ning head koostööd teiste Eesti ülikoolidega. Nii tööandjad kui vilistlased hindavad kooli lõpetajate kõrget taset, mille tulemusel on lõpetajad lennundusturul konkurentsivõimelised ja nende tööhõive on suur.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste puhul tunnustas komisjon kõrgkooli sisest kommunikatsiooni ja koostööd, lõpetajate kõrget taset ja hinnatust tööjõuturul, koostööd huvigruppidega õppekava arendusel ning aktiivset kõrgkoolist väljapoole suunatud tegevust koolituste pakkumisel.

Mõlema kõrgkooli puhul tõid komisjonid välja arendamist vajavate valdkondadena tihedama rahvusvahelise koostöö vajaduse, sh vajab suurendamist õppejõudude ja üliõpilaste rahvusvaheline mobiilsus ning võõrkeeleoskus. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka rakendusuuringute planeerimisele, rahastamisele ja õppejõudude motiveerimisele.

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. 2016. aasta lõpuks läbivad akrediteerimise kõik Eesti kõrgkoolid. Välishindamise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides.

Loe täpsemalt: Kõrghariduse Hindamisnõukogu 05.02.2014 istungi protokoll

 

Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197