Kõrghariduse hindamisnõukogu 12. aprilli otsused

12. aprillil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu neli esmahindamise otsust arhitektuuri ja ehituse, tervishoiu ja kunstide valdkonnas, samuti kaks kordushindamise otsust informaatika ja infotehnoloogia ning isikuteeninduse õppekavagruppides. Esma- ja kordushindamise otsuste alusel teeb haridus- ja teadusministrer vabariigi valitsusele ettepaneku õppe läbiviimise õiguse andmise kohta. Senise praktika kohaselt otsustab minister tähtajalise õppe läbiviimise õiguse kasuks juhul, kui EKKA hindamisnõukogu esmahindamise otsus on “vastab osaliselt nõutavale tasemele” ning arvestab kordushindamiste puhul EKKA hindamisnõukogu ettepanekuga.

Lisaks langetati kaks otsust kõrvaltingimuse täitmise kohta ning arutati viite tegevuskava hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse doktoriõppe esmahindamine: “õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele”.
  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi magistriõppekava „Terviseteadus (eriõde)“ esmahindamine: “õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele”.
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi magistriõppekava „Terviseteadus (eriõde)“ esmahindamine: “õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele”.
  • Tallinna Ülikooli kunstide õppekavagrupi doktoriõppe õppekava “Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud” esmahindamine: “õppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele”.
  • Tartu Ülikooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe kordushindamine: Teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kolmeks aastaks Tartu Ülikoolile informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppes õigus õpet läbiviia ja väljastada õppekava läbimisel vastav diplom.
  • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor isikuteeninduse õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe kordushindamine: Teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda Eesti Ettevõtluskõrgkoolile Mainor isikuteeninduse õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppes õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastav diplom.
  • Lugeda täidetuks Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimus.
  • Lugeda täidetuks Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppide kvaliteedihindamise kõrvaltingimus ning jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast.

Lisaks eelnimetatud otsustele vaatas hindamisnõukogu läbi järgmised tegevuskavad: Tartu Ülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp; Tartu Ülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp; Tartu Ülikooli keskkonnahoiu õppekavagrupp; Tallinna Tehnikaülikooli transporditeenuste õppekavagrupp ning Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp.

Täpsem info hindamisnõukogu istungi protokollist.