Konkurss EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi 

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE 

 

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.

 

Hindamisnõukogu liige

 • on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu
 • ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve
 • ei jaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele
 • huvide konflikti olemasolul taandab end otsustusprotsessist

 

Esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
 • kandidaadi CV
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
 • teadmised Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest ning Eesti kõrghariduse välishindamise põhimõtetest
 • varasem välishindamise kogemus ja/või kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine
 • juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus
 • rahvusvahelise koostöö kogemus
 • senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
 • kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

 

SA Archimedes nõukogu teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega, arvestades seejuures, et:

 • hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt 1 ekspert;
 • ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
 • hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik;
 • üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat;
 • otsustusprotsessi järjepidevuse tagamiseks kuuluks uude hindamisnõukogu koosseisu ka seniseid hindamisnõukogu liikmeid.

 

Hindamisnõukogu liikmete valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kõrghariduse edendamisel. Eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud erapooletu, vastavuses akadeemilise eetikaga ning suunatud Eesti kõrghariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele.

Hindamisnõukogu uue koosseisu volitused algavad 3. veebruaril 2018.a ja kestavad 3 aastat.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  7. detsembriks 2017. a. aadressile Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressile hillar.bauman@archimedes.ee.

Lisainfo: hillar.bauman@archimedes.ee