Konkurss Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale

SA Archimedes kuulutab välja konkursi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale.

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda.

Hindamisnõukogu liige:

 • on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu;
 • ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve;
 • ei jaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele;
 • huvide konflikti olemasolul taandab end otsustusprotsessist.

Esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
 • kandidaadi CV;
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine;
 • teadmised Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest ning Eesti kõrghariduse välishindamise põhimõtetest;
 • varasem välishindamise kogemus ja/või kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine;
 • juhtimis- või arendustöö alane kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga;
 • kõrge vastutustunne ja pingetaluvus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega haridus- ja teadusministeeriumi ametnik.

Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget.

Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad 2. veebruaril 2021. aastal.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  31. oktoobriks 2019 e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee.