EKKA lõpetas õigusteaduse magistriõppekavade hindamise Moldova Vabariigis

Sihtasutuse Archimedes koosseisus tegutsev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas 2015. aasta jooksul 13 erinevas Moldova kõrgkoolis õigusteaduse õppekavu. Vastavalt akrediteerimisotsusele said 3 õppekava täisakrediteeringu 5 aastaks, 18 õppekava osalise 3 aastaks ja 5 õppekava kohta tehti ettepanek mitte akrediteerida.

„Erinevalt Eestist on õigusõppe valdkond Moldovas väga killustatud eri staatuse ja tasemega kõrgkoolide vahel,“ sõnas EKKA juhataja Heli Mattisen. „Õiguse valdkonna aktiivseid magistriõppekavu on 13 ülikoolis 50 ringis, neist 16 Moldova Riiklikus Ülikoolis. Võrdluseks võib tuua Eesti, kus on kokku 5 õiguse magistriõppekava: Tartu Ülikoolis 2, Tallinna Ülikoolis 2 ja TTÜ-s 1.“

„Võrreldes Euroopaga on Moldovas teistsugune ka kõrgharidussüsteem,“ selgitas Heli Mattisen. „Näiteks on õiguse valdkonna magistriõppekavad valdavalt 1,5-aastased, osad 2-aastased. Bakalaureuseõpe on 4-aastane. Seega on magistriõppekava pigem spetsialiseerumisvõimalus õiguse valdkonnas juba töötavale spetsialistile. Magistrikavade rohkus on ilmselt tingitud valdkonna atraktiivsusest, kuid juba on märke, et pakkumine hakkab ületama nõudmist.“

„Peamise probleemina võib Moldova õigusteaduse magistriõppekavades välja tuua liiga kitsa spetsialiseerumise ja killustatuse,“ märkis Heli Mattisen. „Võrreldes Euroopa ülikoolide sarnaste õppekavadega on Moldovas väga vähe valikaineid, õppekavade maht ei vasta üliõpilaste tegelikule töö mahule, üliõpilaste hindamisekriteeriumid ei ole paigas ning kasutatakse iganenud õpetamismeetodeid, mis ei julgusta üliõpilasi võtma aktiivse õppija rolli. Pole samuti piisavat juurdepääsu kaasaegsele erialasele kirjandusele ning rahvusvahelistele andmebaasidele. Lisaks puudub koostöö tööandjatega ning uuritud ei ole ka tööturu vajadusi. Säilinud on meilegi varasemast tuttav Teaduste Akadeemia süsteem, mis tähendab seda, et riik finantseerib ainult TA instituutides tehtavaid teadusuuringuid, jättes ülikoolid kõrvale.“

Heli Mattiseni kinnitusel teeb olukorra keeruliseks ka Moldova ülikoolide arusaam rahvusvahelisest mõõtmest, mis piirdub peamiselt Rumeenia ning Venemaaga. „Vähene võõrkeeleoskus pärsib nii õppejõudude kui üliõpilaste mobiilsust,“ lisas Mattisen.

Maia Sandu, kes oli Moldova haridusminister protsessi käivitamise algul, kinnitas kohtumisel EKKA delegatsiooniga, et ministeerium soovib õiguse magistriõppekavadele objektiivset ja sõltumatut hinnangut rahvusvahelises võrdluses. „Eesti agentuur on tõestanud oma professionaalsust ning saavutanud rahvusvahelise tunnustuse, olles lülitatud Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse. Lisaks on meil sarnane ajalooline kogemus. Vähetähtis pole seegi, et Eesti välisministeerium toetab arengukoostööfondist sõltumatu kvaliteediagentuuri loomist Moldovas, mistõttu eestlased on meie arengutega rohkem kursis kui enamik teisi Euroopa riike.“

2015. aasta jooksul töötas EKKA välja Moldova õiguse magistriõppekavade hindamiskriteeriumid, koolitas kõrgkoole ja eksperte ning toimusid kõrgkoolide külastused, kus tutvuti ülikooli normdokumentide, andmestike, infosüsteemide ja taristuga. Intervjueeriti kõrgkooli töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ja tööandjaid.

Vaata lähemalt: EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (Sihtasutus Archimedes) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Lisainformatsioon:
Heli Mattisen, EKKA juhataja, SA Archimedes
e-post: heli.mattisen@archimedes.ee, tel: +372 517 8197