EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu jättis rahuldamata Tartu Ülikooli vaide meditsiini õppekavade hindamise kohta

Tartu Ülikool esitas EKKAle vaide hindamisnõukogu 18. jaanuaril tehtud otsuse kohta viia meditsiini õppekavagrupi kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta asemel viie aasta pärast. Tartu Ülikooli hinnangul ei ole lühema perioodi pärast hindamise läbiviimine põhjendatud.

Nõukogu kaalus vaides toodud argumente ning, pidades küll vajalikuks parandada otsuse sõnastust, otsustas jätta vaide rahuldamata, viidates põhiprobleemina vajadusele pöörata senisest rohkem tähelepanu tulevaste meditsiinitöötajate sotsiaalsete oskuste arendamisele. Sotsiaalsete oskuste sihipärase arendamise vajadust tervishoiutöötajatel on rõhutanud erinevad autoriteetsed rahvusvahelised organisatsioonid ning eri riikide  tervishoiupoliitika kujundajad. Need oskused on kriitilised saavutamaks paremat koostööd erinevate spetsialistide vahel ning patsientide aktiivsemat kaasamist arvestavaid tervishoiuteenuseid.

Vaata lähemalt: Nõukogu istungi protokoll ja kokkuvõte Tartu Ülikooli meditsiini õppekavade ekspertaruandest.

ERR uudis: Hindamisnõukogu: TÜ meditsiiniõpe on liiga teoreetiline

Samal istungil võttis Hindamisnõukogu vastu otsuse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse institutsionaalse akrediteerimise kõrvaltingimuse täitmise ning EKKA kvaliteedimärgi omistamise kohta, ning hindamisotsused isikuteeninduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise  kohta Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ning Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) läbis institutsionaalse akrediteerimise 2014. a. Toona jõudis kõrghariduse hindamisnõukogu järeldusele, et kõrgkooli juhtimine, töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe-  ja uurimiskeskkond vastavad nõuetele tingimusel, et kõrgkool kõrvaldab välja toodud  probleemid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas –  määratleb rakenduskavas uuringute võtmevaldkonnad  ning vastava personalipoliitika ning rahalised vahendid;  samuti määratleb sõjaväelise taustaga õppejõudude kaasamise teadus- ja arendustegevusse.  25. märtsi istungile esitas KVÜÕA lisainformatsiooni ning EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu luges kõrvaltingimuse täidetuks, jättis jõusse 7-aastase akrediteeringu ning omistas kõrgkoolile EKKA kvaliteedimärgi.

Isikuteeninduse õppekavagrupi õppekavu hindasid väliseksperdid Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis  ning Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis. Pärnu kolledži puhul tõstsid eksperdid esile kolledži head mainet ja tugevat sisseastumiskonkurssi, samuti õppejõudude kvalifikatsiooni, välisõppejõudude kaasamist ning tööturu muutuvate vajadustega arvestamist õppekavaarenduses. Parandada tuleks praktikasüsteemi ning pakkuda koolitust ettevõtete poolsetele juhendajatele. Üldise probleemina kõikides isikuteeninduse õppekavagrupis tegutsevates kõrgkoolides tõid eksperdid välja ülemäära liberaalset suhtumist tähtaegadest kinnipidamisse. Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži puhul  lisandusid probleemidena õppejõudude järelkasvu puudumine ning tudengite vähenemisest tingitud oht majanduslikule jätkusuutlikkusele. Hindamisnõukogu leidis, et Kuressaare kolledži turismi- ja toitlustuskorralduse alase õppe jätkusuutlikkus ei ole piisavalt tagatud ning seadis oma otsusele kõrvaltingimuse, mille kohaselt TTÜ peab kahe aasta möödudes esitama tõendid hindamiskomisjoni aruandes toodud puuduste kõrvaldamise ning riskide maandamise kohta.

Analüüsides Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli isikuteeninduse õppekavagrupi aruandeid leidis hindamisnõukogu, et pädeva otsuse vastuvõtmiseks on vajalik küsida kõrgkoolilt lisainformatsiooni hindamisaruandes viidatud ja hindamiskülastusel kõrgkooli poolt presenteeritud võimaliku ühinemise kohta soome rakenduskõrgkooliga.

Lisaks arutas hindamisnõukogu läbi muudatused õppekavagrupi kvaliteedi hindamise regulatsioonis ning otsustas saata need kõrgkoolidele kooskõlastamiseks.

Hindamisnõukogu uues koosseisu esimehena jätkab nõukogu otsusega Tartu Ülikooli professor Tõnu Meidla, aseesimeheks valiti Kutsekoja juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem. Vaata ka: Kõrghariduse hindamisnõukogu uus koosseis.

Hindamisnõukogu järgmine istung toimub 18. juunil.

 

Lisainformatsioon:

Heli Mattisen

EKKA juhataja

Tel 517 8197