EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 15. septembri istungi otsused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 15.septembri istungil vastu otsused akrediteerida Euroakadeemia kolmeks aastaks ning kinnitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli humanitaaria õppekavagrupi aruanded ning otsustas järgmised hindamised läbi viia Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis kolme , Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis seitsme aasta pärast. Hindamisnõukogu lisas Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli hindamisotsustele kõrvaltingimuse, millega oodatakse hindamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamist ja aruande esitamist aasta pärast. Humanitaaria õppekavagrupis viiakse hindamised nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast.

Euroakadeemia institutsionaalse akrediteerimise komisjon hindas organisatsiooni juhtimist ja toimimist, õppetegevust ja ühiskonna teenimist akrediteerimise nõuetele osaliselt vastavaks, kõrgkooli teadus- ja arendustegevust nõuetele vastavaks. Rahvusvaheline hindamiskomisjon toob oma aruandes kõrgkooli tugevusena välja aktiivset teadus- ja arendustegevust, millesse on kaasatud ka üliõpilased. Siiski tuleb kõrgkoolil rohkem läbi mõelda kõrgkooli pikaajalised arenguperspektiivid, selgelt määratleda personalipoliitika, turundus ja finantseerimise eesmärgid ja rakendusvõimalused, ning välja töötada rahvusvahelistumise strateegia. Välja tuleb töötada õpiväljundite saavutamise hindamise ning toimiva õppekavade arendamise süsteem. Parendustegevuste kavandamisel tuleb süsteemselt arvestada tudengite ja tööandjate tagasisidet.
Euroakadeemia institutsionaalse akrediteerimise ekspertkomisjoni kuulusid kõrghariduskonsultandid ja -juhid ning erialaspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt, Hollandist ja Eestist.

Sotsiaalteenuste õppekavagrupis otsustati Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis viia järgmine hindamine läbi kolme aasta pärast. Õppekavagrupi tugevustena toodi välja motiveeritud üliõpilased, pühendunud õppejõud, kes kasutavad kaasaegseid õpetamismeetodid ning praktilise suunitlusega õpe, mis võimaldab lõpetajate head rakendumist tööjõuturul. Komisjon juhtis tähelepanu sellele, et Noorsootöö õppekava arendamisel on arvestatud pigem töövaldkonna vajaduste kui tänapäevaste teooriate ja teadusuuringute tulemustega, mis ei loo eeldusi selleks, et üliõpilastest kujuneksid muutuste eestvedajad kohalikus ja riiklikus sotsiaaltöö sfääris. Õppekava teoreetilist arendamist pärsib see, et ühelgi korralisel õppejõul ei ole doktorikraadi sotsiaaltöös, vaid üksikud tegelevad teadustööga. Väga vähesed õppejõud osalevad rahvusvahelistes või ka Eesti teadusvõrgustikes.
Tallinna Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupi puudustena toodi välja samuti vähene koostöö eriala õpetavate kõrgkoolide vahel, teooria vähene käsitlemine õppetöös ning väikse arvu õppejõudude motivatsiooni ja erialase pädevuse tõstmise vajadus, samuti üliõpilaste vähene mobiilsus. Tartu Ülikooli Noorsootöö õppekava puudusena toodi välja, et teooria ja praktika ei ole piisavalt sidus. Õppekava jätkusuutlikkusele on ohuks kvalifitseeritud õppejõudude ja üliõpilaste vähene arv ning kõrge väljalangevus. Ka üliõpilaste mobiilsus on väga madal. Puudub piisav koostöö teiste noorsootööd õpetavate õppeasutustega. Nii Tallinna Ülikooli Noorsootöö, Tervisejuht kui Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse õppekavade kui Tartu Ülikooli Noorsootöö õppekavade puhul ootab EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu aasta pärast aruannet hindamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise kohta.

Loe täpsemalt: EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 15.09.2015 istungi protokoll

Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, SA Archimedes tel 517 8197