EKKA võitis koos sakslastega mestiprojekti Gruusias

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ja Saksa akadeemiline vahetusteenistus (DAAD) võitsid õiguse viia ellu mestiprojekt Gruusias. Programmi eesmärk on arendada sealset hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi.

Koostööprojektis toetatakse Gruusia riikliku kvaliteediagentuuri ja selle partnerite tegevusi hariduse kvaliteedi edendamisel elukestvas õppes ja kvalifikatsioonide kvaliteedi tagamisel. Projekt hõlmab nii üldharidust, kutseharidust, kõrgharidust kui ka täienduskoolitust.

Projekti juhtivpartner on DAAD Saksamaalt. Eesti projektijuht on EKKA juhataja Heli Mattisen. Eestist on projekti tegevustesse kaasatud ka SA Kutsekoda. Projekti hakkavad ellu viima ligikaudu 40 eksperti nii Eestist kui ka Saksamaalt. Euroopa Liidu rahastatava projekti kestus on kaks aastat ja eelarve 1 500 000 eurot.

Projekti keskmes on inimkapitali arengu ja institutsioonilise võimekuse toetamine. Tegevused jagunevad kolme teemasse:

  • Hariduse ja koolituse kvaliteedi tagamine elukestvas õppes – vastutav täitja EKKA, teema juht Tallinna Ülikooli professor Eve Eisenschmidt;
  • Gruusia riikliku kvalifikatsiooniraamistiku ja kutsesüsteemi arendamine – vastutav täitja EKKA koostöös Kutsekojaga, teema juht Maiki Udam;
  • Gruusia riikliku kvaliteediagentuuri toetamine tõhusama juhtimismudeli ja järelevalve juurutamisel ning teavitustöös – vastutav täitja DAAD, teema juht Stefan Bienefeld.
Gruusia