EKKA avaldas iluvaldkonna hindamistulemuste ülevaate

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on koostanud ülevaate juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonna täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamistest 2020. aastal. Hindamistulemuste kokkuvõttega saad tutvuda siin.

2020. aastal hindas EKKA juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonnas 12 töötukassa koolituskaardi partneri õppe kvaliteeti. Kokkuvõttes toome välja millised on seniste hindamiste tulemused ja iluvaldkonna täienduskoolitusasutuste peamised tugevused ja kitsaskohad lävendipõhise hindamise kontekstis. Lisaks toome välja ka võimalikud lahendused ja peamised sõnumid erialaliitudele, täienduskoolitusasutustele, täienduskoolituse valdkonna arendajatele ja teistele.

Hinnatud asutused on andnud hea läbilõike kogu juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonna koolitusasutustest. Seda põhjusel, et hinnatud on nii ühe koolitaja põhiseid väikekoolitajaid kui ka kunagisi tasemeõpet pakkunud ja tänaseks täienduskoolitustele spetsialiseerunud suuri koolitusasutusi, kus korraga pakutakse õpet paljudel erinevatel õppekavadel. Enamik koolitajaid on samal ajal teenusepakkujad, ehk siis paralleelselt koolitustega pakub koolitaja ka ise iluteenuseid. Õppegrupid on pigem väikesed ja paljud asutused eelistavad pakkuda individuaalõpet.

Juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonna õppe kvaliteedi hindamistest selgus, et suurimaks murekohaks on asutustele õppekavad. Ekspertide hinnangul valmistasid enim probleeme õpiväljundite sõnastus ja õpiväljundite saavutamine etteantud ajaga. Paljudes õppekavades oli ka puudu täienduskoolituse standardis ettenähtud komponendid.

Samas nägid eksperdid ka väga head praktikat, näiteks läbimõeldud praktikabaasid, koostöö erinevate salongide kui õppijate potentsiaalsete tööandjatega ja õppijate toetamine ja suunamine pidevaks enesearenguks.

EKKA hindamiste tulemused kinnitavad OSKA uuringu (“Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: isikuteenused”) tulemusi, mis ütlevad, et valdkonna peamiseks probleemiks on koolituste ebaühtlane tase, mis puudutab nii sisulist kvaliteeti kui ka selle mahtu. Suurel hulgal pakutakse lühikoolitusi, mille läbinud suunduvad kohe teenust pakkuma, kuigi saadud ettevalmistusest ei pruugi piisata inimese tervisele ohutu teenuse pakkumiseks

2021. kevadel avaldab EKKA mitmeid hindamistulemuste valdkondlikke kokkuvõtteid (näiteks sotsiaaltöö ja nõustamine, ettevõtlus ja isikuareng jpt). Loe lävendipõhise hindamise kohta lähemalt siit ja tutvu ka täienduskoolituse kvaliteedi uuringuga.