EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk kaitses doktoritöö väljundipõhise õppe rakendamisest Eesti kõrghariduses

14. märtsil kaitses EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk Tallinna Ülikoolis doktoritöö väljundipõhise õppe rakendamisest. Autor analüüsis töö raames kuue Eesti kõrgkooli ligi 80 ainekursuse õpiväljundeid ja enam kui 1300 üliõpilase ning ligi saja kursusega seotud õppejõu hinnanguid.

Doktoritöös ilmnes, et õpiväljundites keskendutakse enim teadmiste meeldejätmise ja rakendamise oskustele. “Samas selgus, et kõrgemaid kognitiivseid oskuseid nagu analüüsimine ja hindamine mainiti vaid vähestes õpiväljundites. Mitte ükski õpiväljunditest ei olnud kavandatud kognitiivsel tasemel, mis nõuaks millegi uue loomise oskuse arendamist,” kinnitas Kumpas-Lenk.

Uuringust selgus, et üliõpilased oleksid õpingutesse rohkem kaasatud ja motiveeritud õpiväljundeid saavutama, kui need nõuaksid suuremat vaimset pingutust. Teisisõnu, praegused vähenõudlikud õpiväljundid ei suuna üliõpilasi piisavalt oma õppimisse panustama. Siinkohal on Kumpas-Lenki sõnul oluline küsida, et kui eesmärk on ainult teadmiste reprodutseerimine, siis kuidas vastavad kõrgkoolid tulevikuühiskonna ootustele. Kiiresti muutuvas ühiskonnas peaks olema üha olulisemal kohal oskus kriitiliselt mõelda, luua, analüüsida, probleeme lahendada, pidevalt õppida ja enda õppimist juhtida.

Samuti on oluline panustada õppejõudude pädevuste kujunemisse ja luua ainekursusi, kus õpiväljundid, nendest lähtuv õppeprotsess ja hindamine on omavahel sidusad ning kus õpiväljundid nõuavad õppijatelt kognitiivset pingutust.

20180524-238

EKKA soovib Kaijale õnne doktoritöö kaitsmise puhul ja loodab, et töö tulemustest sünnib kasu kogu Eesti haridusele.

Kaija Kumpas-Lengi töö “Implementation of Outcome-Based Education in Estonian Higher Education: The Design of Learning Outcomes Matters” (“Väljundipõhise õppe rakendamine Eesti kõrghariduses: õpiväljundite disain on oluline”) on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA. Doktoritöö juhendaja oli Tallinna Ülikooli professor Eve Eisenschmidt, oponendid Helsingi Ülikooli professor Auli Toom ning Turu Ülikooli dotsent Liisa Postareff.

Uudise kirjutamisel on kasutatud Jaan-Juhan Oidermaa artiklit ERR portaalis Novaator https://novaator.err.ee/919810/doktoritoo-opingud-ei-paku-uliopilastele-piisavat-valjakutset