EKKA analüüsis täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteedi hindamist

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on alates 2020. aasta septembrist hinnanud ligi 30 täienduskoolitusasutuse õppe kvaliteeti. Selleks, et algaval õppeaastal koolitusasutuste hindamisega jõudsalt edasi liikuda, on valminud põhjalik analüüs. Analüüsi eesmärk on mõista, millised on õppe kvaliteedi hindamisprotsessi ja -kriteeriumite peamised kitsaskohad. Analüüsis antakse ka suuniseid õppe kvaliteedi hindamise tõhusamaks muutmiseks.

2020. aasta sügisel alustatud hindamine näitas, et ühe asutuse hindamisprotsess kestab umbes üks kuu ja hindamine osutus planeeritust ajamahukamaks. Keeruline on olnud seadusest tulenevate kriteeriumite tõlgendamine, ühe asutuse hindamisse on kaasatud paljud inimesed ja hindamine tervikuna on üsna kallis. EKKA koordineeris viimasel aastal hindamisi 7 valdkonnas, korraga töötas 7 hindamiskomisjoni (ühes komisjonis oli 3–5 inimest, kokku umbes 30 inimest). Ühes kuus suudab EKKA praeguse hindamismudeli kohaselt välja saata keskmiselt 5 hindamisotsust, mis ei vasta algsele plaanile ega ootustele.

Analüüsis keskenduti kolmele peamisele küsimusele: (1) Millised on õppe kvaliteedi hindamisse kaasatud osapoolte hinnangul hindamisprotsessi tugevused ja nõrkused ning miks?; (2) Millised on õppe kvaliteedi hindamisse kaasatud osapoolte ettepanekud hindamiste tõhustamiseks?; (3) Millised muudatused on vajalikud, et jõuda tõhusa hindamismudelini, mis oleks ressursisäästlik ja tagaks hindamise sisulise kvaliteedi? Uurimisküsimustele vastamiseks kirjeldatakse analüüsis ka hindamisprotsessi ja analüüsitakse koolitusasutuste tagasisidet õppe kvaliteedi hindamisele. Lisaks viidi läbi ka fookusgrupi intervjuud hindamiskoordinaatorite, ekspertide, EKKA juhataja ja hindamisprotsessi kaasatud partneritega, kelleks on haridus- ja teadusministeerium (HTM) ning töötukassa.

Täienduskoolitusasutuste tagasisidest selgus, et üldiselt ollakse hindamisega rahul. Hindamine pakub asutustele väärtuslikku tagasisidet ja ekspertide soovitused aitavad kvaliteeti edendada. Samas andsid tagasisideküsimustikule vastanud ka konstruktiivset tagasisidet ja nimetasid mitmeid aspekte, mida tasub hindamise tõhusamaks muutmisel arvesse võtta. Fookusgrupi intervjuude tulemused andsid kinnitust, et täienduskoolituse õppe kvaliteedi hindamise protsessi tuleb muuta kiiremaks ja efektiivsemaks.

Heida pilk peale ka teistele sel aastal valminud kokkuvõtetele (mh valdkondlikele raportitele).