Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (EEK Mainor) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi. Komisjon leidis, et EEK Mainoril on tugevad ja usaldusel põhinevad sidemed ettevõtetega. Tänu tihedatele kontaktidele erinevate kutse- ja erialaliitudega on kõrgkool võimeline kiiresti reageerima tööandjate vajadustele. Kõrgkoolis toimub õpe kolmes keeles, mis suurendab võimalust kasvatada välisüliõpilaste arvu. Üliõpilased hindavad kõrgelt õppekavade ja õppekorralduse paindlikkust.

Samas esines nõukogu hinnangul ka mõningaid vajakajäämisi teadus- ja arendustegevuses ning õppejõududega seotud standardites. Hindamisnõukogu leidis, et EEK Mainor peab seadma selgema fookuse ja eesmärgi teadusuuringutele, et luua tugev alus õppekavade teaduspõhisusele. Lisaks peaks kõrgkool senisest enam pöörama tähelepanu õppejõudude teadus- ja arendustegevuse kavandamisele ning sisulise rahvusvahelise koostöö edendamisele.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi kommenteeris, et seitsmeaastane akrediteering on väga kõrgeks tunnustuseks kogu EEK Mainori kooliperele. „Teadmine, et ülikoolide mõõdupuu järgi oleme täisväärtuslik ja võrdväärne tegija, on parimaks tagasipeegelduseks nii meie seni tehtud tööle kui ka tulevikuambitsioonidele,“ rääkis ta.

Unikaalne tagasiside ettevõtluskõrgkooli tegevusvaldkondadele

Kõrgkool hindab saadud tagasisidet kõrgelt. Rungi lisas, et haridus on õigustatult üks enim reglementeeritud ja regulaarselt hinnatud valdkondi. Institutsionaalne akrediteerimine annab kõrgkoolile unikaalse võimaluse saada sõltumatu rahvusvahelise komisjoni eksperthinnang kõigile oma tegevusvaldkondadele koos ettepanekute ja sisendiga edasiseks arenguks. „Hindame, et komisjon arvestas riiklikke erisusi, ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele kehtestatud erinevaid ootusi uuringutele, COVID-19-st tulenevat mõju rahvusvahelistumisele ja õppele ning koolide õigust olla oma nägu. Kohati on edasised arengud koolide ülesed, rakenduskõrgkoolide sarnased väljakutsed ja püsiva toe vajadus teadus-, arendus- ja loometegevuse osas on tõstatud ja arengute ootel.“

EKKA juhataja Heli Mattisen lisas, et ootused rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide teadus- ja arendustegevuse osas on kahtlemata erinevad, kuid erinevused vähenevad niipea, kui rakenduskõrgkool pakub õpet ka magistritasemel. Komisjoni hinnangul võimaldaks sihipärane osalemine rahvusvahelistes võrgustikes ja ühisuuringutes õppejõudude teadustöö kompetentsi arendada. See soovitus sobiks kõikidele rakenduskõrgkoolidele Eestis.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. EEK Mainor läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2014. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.

Foto: EEK Mainor