Kutseõppe hindamisekspertide kogemusi

Milles hindamiseksperdi töö seisnes?

Hindamiseksperdi töö oli väga huvitav ja hariv, oluline roll kogu protsessis oli aja planeerimisel ning meeskonnatööl. Hindamiseksperdina tuli lugeda ja analüüsida kooli õppekavarühma aruannet ning teisi õppekavarüma akrediteerimisega seotud dokumente, osaleda hindamiskomisjoni aruteludes, koolikülastuse ettevalmistusprotsessis, osaleda kooli külastusel ning hindamiskomisjoni aruande koostamisel. Hindamiseksperdina juhtisin ka komisjoni tööd, mis andis väärt juhtimiskogemuse. Minule andise hindamisel osalemine suurepärase võimaluse anda oma panus Eesti kutseõppe arendamisse, muuta paremaks kutseõppe kvaliteeti, näha, mida tehakse Eesti kutseõppeasutustes ja olla osa suurepärasest protsessist. Inimesena avardas protsessis osalemine minu silmaringi ja andis võimaluse kohtuda huvitavate ja oma tööd südamega tegevate inimestega.

Madis, kutseõppe ekspert

Hindamiseksperdi töö seisneb üsna lühikese ajaga ja intensiivse tööga arusaamises, millise õppekavaga päriselt tegemist on. See nõuab kiiret häälestust, enesekontrolli ja “kohalolekut”, pidevat meeldetuletust, et komisjon hindab õppekava toimimist erinevate huvigruppide (õpilane, õpetaja, koostööpartner, tööandja) huvidest lähtuvalt, mitte isiklikest huvidest ja arvamustest. Kindlasti peab komisjoni liige olema meeskonnatöö tegija. Tööandjana andis hindamisel osalemine mulle arusaamise, kuidas koolid täna toimivad ja ülevaate, millise tasemega on erinevate õppekavade lõpetajad. Ettevõtte juhina saab hea ülevaate, kuidas juhitakse tiimi haridussüsteemis ja millised probleemid seal esile kerkivad, kuidas motiveeritakse õpetajaid, mida peavad õpilased oluliseks. Hindajana on minu silmaring oluliselt laienenud. Inimesena on iga õppekava hindamine väljakutse, kuna iga kool on erinev ja iga kord lähed välja uue komisjoni koosseisuga. Kiire kohanemine uute inimeste ja olukorraga tuleb kasuks.

Aime, tööandjate esindaja

Hindamisekspert on kriitiline, samas heatahtlik sõber, kes toob välja õppekavarühma tugevused ja õnnestumised ning osutab parendusvajadustele, pakkudes nende elluviimiseks omalt poolt lahendusi ja tööriistu. Ekspert peab omama suurt pilti ehk vaatama hinnatavat õppekavarühma konkreetse kooli, asukoha ning õppijate tausta kontekstis, olema objektiivne ja eelarvamusteta.Mina ise õppetöö spetsialistina sain väga hea kogemuse meeskonna töös, värsket vaadet oma tegemistele sh häid mõtteid ja ideid, mida oma töös kasutada, olgu siis õppetöö korralduse või tugiteenuste kvaliteedi tõstmise vallas. Samas tõusis teadlikkus kooli sh õppekavarühma enesehindamise vajalikkusest ja kasust koolile endale.

Marju, kutseõppe ekspert

Hindamiseksperdi töö raames peab hindamiskomisjoni koosolekutel osalema. Kindlasti iseseisvalt hindamisaruandega tutvuma, samuti ka kooli avaliku infoga (sh koduleht, Facebook). Samuti peab hindamisekspert koolikülastuseks valmistuma ning intervjuude küsimused läbi mõtlema nind sõnastama. Kõik komisjoni liikmed osalevad koolikülastusel. Üldjuhul saavad eksperdid intervjueerida nii kooli töötajaid, õpilasi kui huvigruppide esindajaid. Peale koolikülastust ootab ees töömahukas komisjonipoolne aruande koostamise töölõik.Tööandja esindajana hindamiskomisjonis osalemine andis eelkõige võimaluse panustada kutsehariduse kvaliteeti, sest kutsekoolidest tulevad meile ju meie töötajad. Protsessis osalemine andis hea kogemuse intervjuude läbiviimiseks ja juhtimiseks, oskuse leida seoseid ja ebakõlasid dokumentide vahel. Sain “piiluda” teise asutuse sisse ja näha sealseid süsteeme ja protsesse. Kõigele lisaks sain teadmisi haridussüsteemist ja haridusasutuste toimimisest ja nüüd mõistan ka sealset “keelt”.

Stina, tööandjate esindaja

Eksperdi töö pole seotud ainult kontrollifunktsiooniga, vaid selles on ka palju nõustamist, mille kaudu alati õpin ka ise. Hinnates teist analüüsin ka oma tegevust sh oma kooli. Selle kaudu on mul võimalus ka oma kooli arendada.  Samuti aitab komisjoni töös osalemine mul oma kooli aruandeid kokku panna: tean mis on oluline, kuidas on hea sõnastus jms. 

Marika, kutseõppe ekspert


Millega tuli hindamisel osalemise juures arvestada?

Kindlasti tuleb hindamiseksperdina varuda aega ja teavitada selles protsessis osalemisest oma tööandjat, sest lisaks koolitusele peab hindamisekspert kindlasti osalema ka koolikülastusel, mis võib kesta näiteks kaks tööpäeva. Lisaks tuleb arvestada iseseisvale tööle ja hindamiskomisjoni aruande koostamise protsessile kuluva ajaga vähemalt 20 tunni ulatuses. Sellele protsessile kulutatud aeg on seda igati väärt!

Madis, kutseõppe ekspert

Ajaressurss, mida kulutad hindamiseksperdina, sõltub nii sinust endast kui ka kooli aruandest. Mida põhjalikumalt ja konkreetsemalt koos näidetega on eneseanalüüsi aruanne kokku pandud, sest lihtsam on ka hindaja töö. Mida ebamäärasem aruanne on, seda rohkem tuleb aega leida lisainformatsiooni hankimiseks kooli kodulehelt, internetist ning kooli külastust ette valmistades. Mida paremini on aga kooli külastus ette valmistatud, seda lihtsam on külastuse ajal ning pärast seda komisjoni aruannet kokku kirjutada.  Minul kulub tavaliselt selleks tööks kokku 1 – 2 nädalat. Sealjuures on oluline aja planeerimise oskus, sest põhitöö ei tohi kannatada.

Marika, kutseõppe ekspert

Esimene soovitus on, et tööandjat on mõistlik teavitada hindamisprotsessis osalemisest. Koolikülastused toimuvad üldjuhul tööpäevadel ning on mõnikord ka kahepäevased. Kindlasti tuleb arvestada, et tööd tuleb teha ka puhkepäevadel. Samuti võib komisjoniga kohtumine toimuda just puhkepäeval. Arvestama peab ka, et iseseisva töö osa on mahukas.

Stina, tööandjate esindaja

Koolikülastuse õnnestumiseks soovitan investeerida aega eelnevateks tegevusteks: aruande läbitöötamiseks, dokumentide ja kodulehega tutvumiseks, õppijaid puudutavate andmete täpsustamiseks erinevatest andmebaasidest ning intervjuude planeerimiseks. Soovitan väga läbi mõelda, millist infot lähete hankima/täpsustama ja mida soovite koolikülastusel näha, lähtuvalt sellest planeerida intervjueeritavad ja aeg intervjuudeks. Koolikülastuse järgne aruande koostamine sujub täpselt nii hästi, kui on Teie eelnev töö planeeritud ja teostatud! Ekspert peab olema meeskonnamängija, kes täidab endale võetud kohustusi!

Marju, kutseõppe ekspert

Kas soovitad hindamiskomisjonides osaleda?

Kui soovid kutsehariduse arengusse, kvaliteedi tõstmisesse ja tööandjatega koostöösse panustada, siis oled õige inimene osalema hindamiskomisjoni töös. Mina sain hindamiseksperdi rollis lisaboonusena häid ja väga häid tuttavaid teistest koolidest ja tööandjate seast, kellega räägime ühte keelt nii kutsehariduse kui üldistel päevakajalistel teemadel.

Marju, kutseõppe ekspert

Erasektori tööandja saab kindlasti ülevaate koolitöös toimuvast, uusi teadmisi, uusi tutvusi ning vaheldust igapäevaellu.

Aime, tööandjate esindaja

Soovitan hindamiskomisjonis osaleda, sest läbi hindamiseksperdi töö õpid ja arened ka ise. Saadud kogemuste, nähtu ja kuuldu kaudu saad arendada ka seda kooli või ettevõtet, kus igapäevaselt töötad.  Sul on hea võimalus aastate jooksul näha mitmeid erinevaid kutsekoole ning tõdeda, kui erinevad need ühest küljest on, kuid samas ka kui palju on nendes koolides ühist. See on meeskonnatöö ning alati väljakutse kogu meeskonnale!

Marika, kutseõppe ekspert

Kindlasti soovitan hindamiskomisjoni töös osaleda! See on suurepärane võimalus tutvuda uute ja ägedate inimestega. Mina sain endale väga toredad sõbrad, kellega oleme ka edaspidi koostööd teinud

Stina, tööandjate esindaja


Ma soovitan osaleda hindamiskomisjonides selle meeskonnatöö kogemuse pärast, mida sealt saab. Lisaks olen mina saanud endale selles protsessis osaledes suurepäraseid sõpru. 

Madis, kutseõppe ekspert