Sihtasutus Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja pakkumise KUTSEÕPPE ÕPPEKAVARÜHMADE AKREDITEERIMISE PILOOTVOORUS OSALEVATE ÕPPEASUTUSTE MEESKONDADE JA HINDAMISKOMISJONIDE LIIKMETE KOOLITAJATE LEIDMISEKS

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames.

„Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“ kohaselt töötatakse välja ja rakendatakse kutseõppe kvaliteedi riikliku tunnustamise süsteem, mis seisneb akrediteerimise põhimõtete, kriteeriumite ja korralduse väljatöötamises, piloteerimises ja rakendamises kõikides kutseõppe õppekavarühmades. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru. Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on majutamise ja toitlustamise ning ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmad. Akrediteerimise läbiviimisele eelneb kutseõppeasutuste meeskondade ja hindamiskomisjonide koolitus. Koolituste peateemad, õpiväljundid ja eeldatav maht on kirjeldatud riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamise materjalides. Materjalidega tutvumiseks on võimalus võtta ühendustmarge.kroonmae@archimedes.ee.

Koolituste sihtgrupid on:

–      pilootvoorus osalevate õppeasutuste kuni 5-liikmelised meeskonnad

–      pilootvoorus akrediteeritavate õppekavarühmade hindamiskomisjonid.

Koolituste peamised õpiväljundid on:

Koolituse läbinud koolimeeskond oskab:

–      analüüsida sisehindamise valdkondi õppekavarühma piires;

–      koostada õppekavarühma aruannet;

–      planeerida ja koolipoolselt läbi viia hindamiskomisjoni koolikülastust;

–      kasutada akrediteerimisprotsessis saadud tagasisidet ja kogemust parendustegevuste planeerimisel;

koolituse läbinud hindamiskomisjoni liige oskab:

–      analüüsida kooli õppekavarühma aruannet;

–      analüüsida ja lähtuvalt hindamiskriteeriumitest hinnata õppekavarühma sisehindamise rakendamise tulemusi;

–      analüüsida ja hinnata õppekavarühma arendustegevuse jätkusuutlikkust;

–      koostada vastavalt juhendmaterjalidele hindamiskomisjoni aruande;

–      teha põhjendatud ettepanekud õppekavarühmas õppekavale koolitusloa andmiseks.

Õppeasutuste meeskondade koolitused on kavandatud kokku 3-päevase koolitusena kahes koolitusgrupis (grupis max 60 koolitatavat).

Eeldatavad koolituste kuupäevad on 16.-17. november ning 18.-19. november 2010; koolituse 3. päev detsembris 2010 või jaanuaris 2011.a.

Hindamiskomisjonide koolitus toimub 2011. aasta veebruari alguses 2-päevase koolitusena.

Koolitused on praktilise suunitlusega, et toetada koole õppekavarühma sisehindamisel ning hindamiskomisjonide liikmeid hindamise läbiviimisel.

Koolitajatelt eeldame:

–      kutseharidussüsteemi ja selle korralduse ning kutseharidusvaldkonna õigusaktide tundmist;

–      varasemat kogemust sise- ja/või välishindamise ja/või kvaliteedijuhtimise arendamisel, rakendamisel, nõustamisel ja koolitamisel;

–      varasemat kogemust grupiprotsesside juhtimisel ja praktiliste tööde juhendamisel.

Huvi korral palume hiljemalt 19 .oktoobriks 2010 esitada:

–      CV

–      motivatsioonikiri, mis annab ülevaate eelmainitud kogemustest (kuni 1 A4)

–      konkreetne hinnapakkumine (koolitustunni hind)

Pakkumised esitada kirjalikult e-posti aadressilmarge.kroonmae@ekka.archimedes.ee

Pakkumise esitanute hulgast teeb valiku EKKA juhataja korraldusega moodustatud komisjon.

Koolituskavad täpsustatakse ning konkreetse koolitaja koolitusgrupp, tundide maht, jaotus koolituspäevade ning -moodulite vahel lepitakse kokku peale koolitajate valikut.

______________

Lisainformatsioon:

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator (kutseharidus)marge.kroonmae@archimedes.ee
tel 640 0456

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri koduleheltwww.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/