SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur pikendab konkurssi KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTIDE leidmiseks ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas

Hindamine toimub ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ akrediteerimise pilootvooru raames.

Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru.

Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on:

–      majutamise ja toitlustamise õppekavarühm

–      ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm.

Hindamiskomisjonid moodustab EKKA iga pilootvoorus osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks. Igasse hindamiskomisjoni valib EKKA kutseõppe hindamisnõukogu 3 hindamiseksperti, sh 1-2 vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajat ja 1-2 õppe- ja kasvatustöö eksperti.

Hindamisekspert:

–      hindamiskomisjoni liikmel  on varasem juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus vastava õppekavarühmaga seotud majandusvaldkonnas;

–      on oma tegevuses sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;

–      kinnitab allkirjaga huvide konflikti puudumist ja talle hindamise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust;

–      hindamiskomisjoni liige omab soovitavalt kutseõppes õpetamise või juhendamise kogemust.

Kutseõppe hindamisekspertideks sobivad õppekavarühmale vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajad kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest, vastava valdkonna tipp- ja keskastme juhid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

–      hindamiskomisjonide koolitus (4.-5. veebruar 2011)

–      koolide esitatud õppekavarühma sisehindamise aruande analüüs

–      hindamiskomisjoni koolikülastus

–      hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavarühmas hinnatavate koolide arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 23. novembriks 2010 sooviavaldusja saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „kutseõppe hindamisekspert.

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri koduleheltwww.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator
marge.kroonmae@archimedes.ee
tel 640 0456