SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja konkursi KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTIDE leidmiseks

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“akrediteerimise pilootvoorus õppekavarühmade hindamiseks.

Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru.

Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on:

–      majutamise ja toitlustamise õppekavarühm

–      ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm.

Hindamiskomisjonid moodustab EKKA iga pilootvoorus osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks. Igasse hindamiskomisjoni valib EKKA kutseõppe hindamisnõukogu 3 hindamiseksperti, sh 1-2 vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajat ja 1-2 õppe- ja kasvatustöö eksperti.

Hindamisekspert:

– on oma tegevuses sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;

– kinnitab allkirjaga huvide konflikti puudumist ja talle hindamise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust;

–  hindamiskomisjoni liige tunneb Eesti ja EL kutsehariduse suundumusi (sh „Eesti Kutsehariduse Arengukava 2009-2013“), korralduse põhimõtteid, kutseharidust reguleerivaid õigusakte ning omab ülevaadet Eesti ja rahvusvaheliste kutseharidusuuringute tulemustest;

–  hindamiskomisjoni liikmel  on varasem juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus vastava õppekavarühmaga seotud valdkonnas ja/või õppe- ja kasvatustöö valdkonnas;

–  hindamiskomisjoni liige on läbinud sise- ja/või välishindamise või kvaliteedijuhtimise alase koolituse ning omab kutsehariduse sise- ja/või välishindamise alast kogemust;

– hindamiskomisjoni liige omab soovitavalt kutseõppes õpetamise või juhendamise kogemust.

Kutseõppe hindamisekspertideks sobivad õppekavarühmale vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajad kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest, vastava valdkonna tipp- ja keskastme juhid ning õppe- ja kasvatustöö spetsialistid teadus ja –arendusasutustest, kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest, kellel on kogemused juhtimis- ja arendustöö ning kutsehariduse valdkonnast.

*Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla Haridus- ja Teadusministeeriumi või selle hallatava asutuse töötaja, v.a riigikoolid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

– hindamiskomisjonide koolitus (4.-5. veebruar 2011)
–  koolide esitatud õppekavarühma sisehindamise aruande analüüs
–  hindamiskomisjoni koolikülastus
– hindamiskomisjoni aruande koostamine.Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavarühmas hinnatavate koolide arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 11. novembriks 2010 sooviavaldus ja saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „kutseõppe hindamisekspert“.

 

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri koduleheltwww.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/.

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator
marge.kroonmae@archimedes.ee
tel 640 0456