Meelespea

Ekspert

 • on sõltumatu
 • järgib konfidentsiaalsusnõuet
 • suhtub lugupidavalt hinnatavasse, on orienteeritud parendusvaldkondade, mitte probleemide väljatoomisele
 • tutvub põhjalikult hindamisele esitatud materjalide ja taustaandmetega
 • arvestab õppeasutuse toimimise konteksti
 • otsib kinnitust õppeasutuse väidetele, mitte enda hoiakutele
 • toetab oma hinnangutes faktidele
 • peab kinni komisjonis kokkulepitud tööjaotusest ja tähtaegadest

Hindamiskülastusel

 • Ajakava koostamisel arvesta põhimõttega – üks intervjueeritav ühes rollis
 • Aja planeerimisel arvesta, et kõik kutsutud saaksid kaasa rääkida
 • Tutvusta ennast ja püüa maandada intervjueeritava pinget
 • Kasuta erinevat liiki küsimusi
 • Väldi hirmutavaid või suunavaid küsimusi
 • Kuula! Väldi tendentsi sisustada intervjuud oma häälega
 • Hoia intervjuud enda püstitatud ajaraamide sees
 • Avalda tänu intervjueeritava vastuste ja aja eest
 • Kui arvad, et vajad veel täiendavat infot, lepi kokku järgnevad sammud

Hindamisaruande koostamisel

 • Aruandes sisalduvad selged viited kogutud tõenditele
 • Tagatud on otsustuskäigu jälgitavus – millele toetudes ja miks komisjon nii arvab
 • Kõik hinnangud ja otsused on hästi põhjendatud – nii positiivsed kui negatiivsed
 • Komisjon püüdleb konsensusliku otsuse poole, argumenteeritud eriarvamused tuuakse aruandes eraldi välja
 • Aruanne on avalik dokument!

Hindamistega seotud dokumentidega saad tutvuda siin.