Välishindamise aastaraamat annab ülevaate kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest ning välisüliõpilaste õppimisest ja õpetamisest Eesti kõrgkoolides

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakond on teinud ülevaate Eesti haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal. Aruandest saab muuhulgas lugeda kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018 ning välisüliõpilaste õppimisest ja õpetamisest Eesti kõrgkoolides.

EKKA kutseõppe hindamisjuht Marge Kroonmäe, koolitusjuht Reet Taimsoo ning hindamisjuht Liia Lauri koostasid kokkuvõtte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018. Akrediteerimistulemusi analüüsides joonistusid välja Eesti kutseõppe tugevused ja kitsaskohad. Tugevustena toodi aastaraamatus näiteks välja, et õppekavaarendus ja uute õppekavade väljatöötamine kutseõppes koostöös valdkonna tööandjate ja teiste kutseõppeasutustega on olnud järjepidev. Samas ilmnes akrediteerimisaruannetest, et sageli puudub õppeprotsessi eesmärgistamise ja järjepideva parendamise oskus. Tagasisidet erinevatelt huvigruppidelt küll kogutakse, kuid pahatihti seda ei analüüsita ega kasutata õppeprotsessi arendamiseks.

Tutvu kokkuvõttega lehekülgedel 28–30 siin

EKKA hindamisjuht Liia Lauri annab aastaraportis ülevaate välisüliõpilaste õppimisest ja õpetamisest Eesti kõrgkoolides ehk temaatilise hindamise tulemustest. 2019. aasta septembrist rakendus uuenenud kõrghariduse välishindamise süsteem, mis hõlmab institutsionaalse akrediteerimise kõrval uut tüüpi hindamist: temaatilist kvaliteedihindamist. Temaatilise hindamise eesmärk on toetada arenguid seniste hindamistulemuste, uuringute või riskianalüüside põhjal ilmnenud kitsaskohtades. Temaatilised hindamised võimaldavad kaardistada olukorda, jagada häid praktikaid, saada sõltumatut tagasisidet ja soovitusi ekspertidelt, samuti teha ettepanekuid poliitikakujundajatele. Piloothindamise teema oli haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul “Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides”. Aastaraamatu kokkuvõttes tuuakse välja head tavad, kitsaskohad ja soovitused, mis puudutavad välisüliõpilaste õppimist ja õpetamist Eesti kõrgkoolides.

Tutvu kokkuvõttega lehekülgedel 31–33 siin.