Posts Tagged: Eesti kõrgharidus

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab oma tegusasse meeskonda kõrghariduse valdkonna juhti. Liitu meiega, kui sind sütitab mõte kutsuda ellu uuendusi kõrghariduse valdkonnas, sulle meeldib visioneerimine ja arendustöö. HAKA missioon on võimestada õppeasutusi õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamisel ning õppija arengu toetamisel. Meie roll on pakkuda õppeasutustele võimalust saada eneseanalüüsile ja senistele arengutele asjatundlikku ja objektiivset tagasisidet, mis…

30. novembril 2022 toimus kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu otsustas lugeda Tallinna Ülikooli isikuteeninduse õppekavagrupi kõrghariduse esimese ja teise astme 26.02.2019 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast. Kõrvaltingimus sedastas järgnevat: Ülikool esitas HAKA-le aruande, milles andis ülevaate kõrvaltingimuse täitmiseks vajalikest parendustegevustest: Kõrghariduse hindamisnõukogu…

Selle sügise ainus institutsionaalne akrediteerimine toimus Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Rahvusvahelistest ekspertidest koosnenud hindamiskomisjon vestles nii kõrgkooli juhtkonna, õppejõudude, tudengite kui ka paljude teiste osapooltega. Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka kõrgkooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Kunstikooli külastus…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tartu Ülikooli seitsmeks aastaks. Tartu Ülikooli (TÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon rõhutas ülikooli mitut tugevat külge. Ta leidis, et TÜ-l on tähtis roll Eesti teadusmaastiku kujundamisel ning erilist tunnustust väärib ülikoolile omane huvi tegeleda oluliste ja potentsiaalselt mõjusate ühiskondlike teemadega. HAKA hindamisnõukogu tõstis esile ülikooli panust õppejõudude arengu toetamisse…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks. Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon tõstis esile paindlikkust ja süstemaatilisust, millega on ellu viidud eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitusi. Näiteks on korrastatud ülikooli struktuuri ja uuendatud akadeemilist karjäärimudelit. Lisaks tõsteti esile praktilisi õppekavasid ning ülikooli teadusuuringute vastavust Eesti…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandideerima kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale tervise ja heaolu valdkonna eksperti. Soovitavalt peaks kandidaat esindama rakenduskõrgkoole. Vastavalt dokumendile “Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu ja selle vaidekomisjoni valimise kord” peab hindamisnõukogusse kuuluma igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert. Kuna nõukogus vabanes koht tervise ja heaolu valdkonnas, peab esitatav kandidaat olema…