Otsime eksperte üldhariduse kvaliteedimudeli väljatöötamiseks

2022. aasta sügisest töötab Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) välja üldhariduse kvaliteedi hindamise süsteemi. Otsime eksperte töörühma, kelle ülesandeks on muuhulgas luua üldhariduse kvaliteedihindamise kontseptsioon koos kvaliteedikriteeriumitega.

HAKA töötab välja kvaliteedimudeli haridus- ja teadusministri käskkirja alusel. Tegevuse “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses” elluviimise toetamiseks ja kvaliteedimudeli töörühma moodustamiseks otsime eksperte:

Haridusanalüütikut, kes

 • omab põhjalikku ülevaadet üldhariduses riigi tasandil kogutavatest andmetest ;
 • on viinud läbi nii kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete andmete põhjal erinevaid üldhariduse valdkonnaga seotud uuringuid/analüüse ;
 • omab ülevaadet ja vähemalt esmast teadmist kvaliteedisüsteemide ülesehitamise põhimõtete kohta (üld)hariduses.

Haridusteadlast (haridusjuhtimise valdkond), kes 

 • omab teoreetilisi teadmisi kooli kui organisatsiooni toimimisest ja selle toetamise võimalikest mehhanismidest ;
 • omab ülevaadet rahvusvahelistest trendidest kvaliteedisüsteemide arendamise osas (üld)hariduses;  
 • on osalenud riigi tasandil üldhariduse valdkonnas aset leidnud muudatuste/reformide välja töötamise protsessis töörühma liikme või eksperdina.

Haridusteadlast (õpetajahariduse valdkond), kes 

 • omab teoreetilisi teadmisi õpetajate arengut ja motivatsiooni toetavatest peamistest teguritest üldhariduses;
 • omab teadmisi kvaliteedisüsteemide toimimisest hariduses ja/või praktilist kokkupuudet kvaliteedikriteeriumite välja töötamisega kas hariduses või mõnes muus valdkonnas;
 • on tegutsenud õpetajakoolituses õppejõuna või juhendajana.

Hariduspsühholoogi, kes

 • omab või on omandamas doktorikraadi ning viimase viie aasta jooksul on tegelenud teadustööga arengu- ja/või hariduspsühholoogia valdkonnas 
 • Viimase viie aasta jooksul on osalenud üldhariduse valdkonnas aset leidnud muudatuste/reformide välja töötamise protsessis töörühma liikmena, eksperdina või mõjude hindajana  
 • Omab nii teoreetilisi teadmisi kui praktilist  kogemust õppija arengu hindamisel ning toetamisel, nii individuaalsel kui süsteemi tasandil.  

Koolijuhti, kes 

 • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis koolijuhina;  
 • on osalenud kas kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil üldhariduse valdkonnas aset leidnud muudatuste/reformide välja töötamise protsessis;  
 • on juhtinud sisehindamise protsessi läbiviimist üldhariduskoolis, tehes seda kaasavalt ja tõenduspõhiselt;
 • omab teadmisi ja praktilist kogemust õppijakeskse koolikultuuri kujundamisest.

Õpetajat või õppejuhti, kes 

 • on viimase 5 aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis kas õpetajana või õppejuhina;   
 • omab põhjalikke teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja praktilist kogemust selle rakendamisel;
 • on osalenud aktiivselt üldhariduse valdkonna esindusorganisatsiooni/liidu töös või kooli hoolekogus või mõne muu riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil tegutseva ühenduse töös, mis panustab üldhariduse valdkonna arendusse.

Oled oodatud kandideerima, kui vastad vähemalt ühe ülaltoodud profiili nõuetele. 

Töörühma liikmete peamised tööülesanded: 

 • töötada välja üldhariduse kvaliteedihindamise mudeli, sh üldhariduse kvaliteedihindamise kontseptsioon koos kvaliteedikriteeriumitega; 
 • koostada kvaliteedihindamise juhendmaterjal nii õppeasutustele kui nende pidajatele;  
 • viia läbi piloothindamise tulemuste analüüsi ning koostada ettepanekud kvaliteedimudeli parendamiseks; 
 • osaleda arutelukoosolekutel, mis toimuvad 1-2 korda kuus.   

Töö periood: 01.01.2023–31.12.2024  

Ekspertide valikul arvestame, et töörühmas oleksid esindatud kõik eelkirjeldatud pädevused. Eksperdi töökoormus on keskmiselt 20 tundi kuus, varieerudes erinevate kuude lõikes sõltuvalt töörühma sisesest tööjaotusest. Eksperdi töö on tasustatav.  

Kandideerimiseks palume hiljemalt  15. detsembriks 2022 täita sooviavaldus siin. 

Palume kindlasti määratleda, millisele eksperdi profiilile kandideerite. 

Kvaliteedimudeli töörühma sissejuhatav kokkusaamine toimub eeldatavalt 27. jaanuaril 2023.  

Lisainformatsioon: Kristina Hallikas, HAKA hindamiskoordinaator, kristina.hallikas@harno.ee, tel 56221025


Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi “Õppekava ja koolikorralduse arendustegevused” raames.