Õppekavagrupi esma- ja kordushindamine

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) korraldab esmahindamise juhul, kui kõrgkool on esitanud haridus- ja teadusministeeriumile taotluse õppeõiguse saamiseks õppekavagrupis ja õppes.

Tähtajalise õppeõiguse korral korraldab HAKA määratud tähtajal õppekavagrupi ja õppe kordushindamise juhul, kui kõrgkool on esitanud haridus- ja teadusministeeriumile vastava taotluse.

Õppeõiguse taotlemisel hinnatakse, kas õppe kvaliteet vastab kõrgharidustaseme õppe nõuetele ja kas õppeks vajalikud ressursid ning jätkusuutlikkus on piisavad.

Esma- ja kordushindamised toimuvad kolmes hindamisvaldkonnas:

  • I. Õppe kvaliteet
  • II. Ressursid
  • III. Jätkusuutlikkus

Õppe kvaliteedi osas eristatakse kolme alavaldkonda – õppekava, õppimine ja õpetamine ning õppekorraldus. Ressursside osas eristatakse samuti kolme alavaldkonda – akadeemilised töötajad, õppekeskkond ja rahalised ressursid. Jätkusuutlikkuse hindamisel arvestatakse nii õppe kvaliteedile ja ressurssidele antud hinnanguid kui ka täiendavaid jätkusuutlikkuse kriteeriume.

Hindamiskomisjon annab analüüsi põhjal iga hindamisvaldkonna (sh alavaldkonna) nõuete täitmise kohta hinnangu:

  • vastab nõutavale tasemele;
  • vastab osaliselt nõutavale tasemele;
  • ei vasta nõutavale tasemele.

Esma- ja kordushindamise tulemusena teeb HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu ettepaneku haridus- ja teadusministrile, kas anda kõrgkoolile õppeõigus vastavas õppekavagrupis ja õppes; anda kõrgkoolile üheks kuni kolmeks aastaks õppeõigus vastavas õppekavagrupis ja õppes, või mitte anda kõrgkoolile õppeõigust vastavas õppekavagrupis ja õppes.

Esma- ja kordushindamist korraldatakse vastavalt HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitatud dokumendile “Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend” (leitav siit).

Kui taotluse hindamisse kaasatakse väliseksperte, informeerib HAKA kõrgkooli vajadusest esitada taotlusdokumendid inglise keeles. Ekspertiisi kulud katab taotleja. Ekspertiisi tasumäärad ja nende aluseks olev kuluarvestus on kehtestatud Haridus- ja Noorteameti peadirektori käskkirjaga. Alates 22.09.2020 on baastasumäär 8702 eurot.

Esma- ja kordushindamise andmete esitamine

Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise taotlus esitatakse läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (http://www.ehis.ee/) vähemalt üheksa kuud enne õppeaasta algust.

Tulenevalt kõrgharidusseaduse paragrahvidest 9 ja 31 ning HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitatud dokumendist “Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend” (leitav siit) peab kõrgkool esitama andmed õppekavagrupis õppeõiguse ekspertiisi korraldamiseks.