Järelkonkurss Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisekspertide leidmiseks

Vastavalt ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse 2008. aasta 1. septembril jõustunud muudatustele toimub aastatel 2009-2012 kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavagruppide üleminekuhindamine. Alates 1. jaanuarist 2012 viiakse kõrghariduse tasemel õpet läbi ainult üleminekuhindamise läbinud õppekavagruppidesse kuuluvatel õppekavadel. 

Õppekavagruppide hindamise viib läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu koostöös hindamiskomisjonidega, mis moodustatakse iga õppekavagrupi eripärast lähtuvalt. Hindamiskomisjonid on 5-liikmelised. Komisjoni kuulub 4 avaliku konkursi tulemusel valitud liiget, sh 1 kandideerimise hetkel üliõpilase staatuses olev üliõpilasesindaja, ning 1 EKKA hindamisnõukogu liige.

Õppekavagruppe on kokku 28:

1) õpetajakoolitus ja kasvatusteadused; 2) humanitaaria; 3) keeled ja kultuurid; 4) kunstid; 5) muusika ja teatrikunst; 6) usuteadus; 7) ajakirjandus ja infolevi; 8) psühholoogia; 9) sotsiaalteadused; 10) õigus; 11) ärindus ja haldus; 12) bio- ja keskkonnateadused; 13) füüsikalised loodusteadused; 14) informaatika ja infotehnoloogia; 15) matemaatika ja statistika; 16) arhitektuur ja ehitus; 17) tehnika, tootmine ja tehnoloogia; 18) põllumajandus, metsandus ja kalandus; 19) veterinaaria; 20) meditsiin; 21) tervishoid; 22) sotsiaalteenused; 23) isikuteenindus; 24) keskkonnahoid; 25) riigikaitse; 26) sisekaitse; 27) sport; 28) transporditeenused.

 Hindamiskomisjoni liikmele esitatavad nõuded: 

 • hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;
 • hindamiskomisjoni liige kinnitab allkirjaga talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise kohustust ja huvide konflikti puudumist;
 • hindamiskomisjoni liige tunneb kõrgharidussüsteemi toimimist ja seda reguleerivaid õigusakte, on kursis Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiatega;
 • hindamiskomisjoni liikmel (va üliõpilane) on varasem juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus vastava õppekavagrupiga seotud valdkonnas ja/või ekspert on läbinud kvaliteedi välishindamise alase koolituse ning omab kõrghariduse välishindamise alast kogemust;
 • hindamiskomisjoni liige (va üliõpilane) omab soovitavalt kõrgkoolis õpetamise või juhendamise kogemust.

Hindamiskomisjoni liikmete valimisel lähtub EKKA hindamisnõukogu järgmistest  põhimõtetest:

 • Hindamiskomisjoni koosseisu valitakse liikmed erinevatest organisatsioonidest.
 • Hindamiskomisjoni koosseisus on vähemalt üks liige väljastpoolt kõrgkoole.
 • Asendusliikmete valimisel arvestatakse muuhulgas vajadusega asendada hindamiskomisjoni koosseisust liige, kelle tööandja juures hindamist läbi viiakse.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

 • koolitus
 • kõrgkoolide poolt esitatud üleminekuhindamistaotluste  analüüs
 • ekspertkülastused õppeasutustesse (vajadusel)
 • ekspertaruande koostamine (ekspertkülastuse korral)

Eksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavagrupis vajalike ekspertkülastuste arvust.

Võimalikuks lisaväärtuseks eksperdi jaoks on välishindamise alane koolitus, meeskonnatöö kogemus, sisend kvaliteedihindamiseks oma organisatsioonis.

10. juunil otsustas EKKA hindamisnõukogu oma istungil kinnitada nende õppekavagruppide hindamiskomisjonide koosseisud, mis asuvad tööle juba 2009. aasta sügisel:
– tervishoid
– ärindus ja haldus
– usuteadus.

Igas komisjonis on viis liiget ja kolm asendusliiget. Põhikoosseisu viiest liikmest on üks üliõpilane (kandideerimise hetkel üliõpilase staatuses), üks hindamisnõukogu liige ning vähemalt üks liige väljastpoolt kõrgkoole.
Antud õppekavagruppide hindamiskomisjonide koosseisude kohta võib informatsiooni saada hindamisnõukogu 10. juunil toimunud istungi protokolli väljavõttest. 

Kõigi teiste õppekavagruppide osas otsustas hindamisnõukogu käivitada järelkonkursi ning kinnitada koosseisud oma järgmisel istungil, mis toimub 18.08.2009. Järelkonkursi vajadus tuleneb peamiselt sellest, et osades õppekavagruppides ei olnud piisavalt kandidaate (veterinaaria, riigikaitse, sisekaitse, sport, matemaatika ja statistika). Teisalt leidis hindamisnõukogu, et mõnel juhtumil jääb vajaka akadeemilise ekspertiisi tasemest õppekavagrupis.Oma avalduse juba esitanud kandidaadid ei pea avaldust uuesti esitama.

Järelkonkursil kandideerimiseks palume täita sooviavalduse ja saatahiljemalt 17.08.2009 aadressile ekka[ät]archimedes.ee

Järelkonkursil osalevad automaatselt oma avalduse juba esitanud kandidaadid.

Lisainfo e-posti aadressil ekka[ät]archimedes.ee