Tallinna Tehnikakõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikakõrgkooli seitsmeks aastaks.

Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi. Komisjon leidis, et kõrgkoolil on nüüdisaegne ning pidevas arendus taristu, mis loob väga head võimalused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks. Lisaks tõsteti esile õppejõudude pühendumust üliõpilaskesksusele ning oma õpetamispädevuse pidevale parendamisele.

EKKA hindamisnõukogu tunnustas hiljuti moodustatud kõrgkoolididaktika uurimisrühma ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust, mis on väärtuslikud instrumendid õppe- ja teadustöö arendamisel.

Nõukogu leidis, et tulevikus tuleks kõrgkoolil oma tegevuste indikaatorite juurde seada ka sihtnäitajad, et oleks võimalik mõõta tegevuste edukust ja mõju. Vajadus oleks suurendada ka teadustöö rahastust, rakenduslike uuringute mahtu ja õppejõudude kaasatust teadus- ja arendustegevusse.

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend kommenteeris, et seitsmeaastane akrediteering näitab kõrgkooli püsimist õigel teel. „Oleme teinud kõrgkooli arendamisel asjakohaseid otsuseid,“ leidis ta ja lisas: „Teisalt kohustab see minema edasi, arvestades TTK arengukavas sätestatut ja EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu poolt nimetud soovitusi. Oleme tänulikud ligi neile 150 inimesele kõrgkooli liikmeskonnast, samuti tööandjatele ja vilistlastele, kes esindasid meid institutsionaalse akrediteerimise protsessis. Võime olla ühise pingutusega igati rahul, nii nagu ka eelmisel hindamisel seitse aastat tagasi.“

Vajalik sisend edasisteks tegevusteks

Lend usub, et kõikide hindamisstandardite edukas läbimine on suurepärane saavutus. Tema sõnul suunatakse komisjoni ettepanekud tutvumiseks ja aruteluks liikmeskonda. „Kindlasti saame sealt asjakohaseid ettepanekuid kõrgkooli tegevuskavasse,“ leidis ta. „Need soovitused ja kõrgkooli väliskeskkonnast saadud tähelepanekud annavad meile kindlasti vajaliku sisendi edasisteks tegevusteks.“

EKKA juhataja Heli Mattisen kommenteeris, et tehnikakõrgkoolil on väga hea koostöö ettevõtetega nii õppekavade kui ka arendustegevuste tasandil. „Lisaks on märkimisväärne tõsiasi, et lõpetajate töölerakendumise määr on ligi 100%,“ leidis Mattisen.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Tallinna Tehnikakõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2015. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.

Foto: Tallinna Tehnikakõrgkool