Praktika on kutseõppeasutustes jätkuvalt murekoht

EKKA kutseõppe hindamisjuht Marge Kroonmäe tegi ettekande PRÕM projekti („Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“) koostöökohtumisel „Praktiliselt praktikast ja töiselt töökohapõhisest õppest“, kus tõdes, et praktika korraldus ja sisu on kutseõppe kvaliteedi hindamises jätkuvalt murekoht.

Kroonmäe tõi välja, et alates 2011. aastast, mil Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisega, on just praktikaga seonduv hindamisaruannetes sagedasti probleemkohana välja toodud. Ka 2019. aastast, mil kutseõppes toimub akrediteerimise asemel kvaliteedi hindamine, on väljakutsed jäänud samaks. Näiteks on hindamisaruannetes välja toodud, et praktika sisu ei ole alati kooskõlas õpiväljunditega, aga ka vähest sisulist koostööd praktikakohtadega ja praktikajuhendajate ebapiisavat koolitamist ning nõustamist.

Et kvaliteedi hindamise üks eesmärke on anda koolidele tagasisidet õppeprotsessi arendamiseks, on hindamiseksperdid teinud praktikaga seonduvalt õppeasutustele mitmeid soovitusi. Näiteks on soovitatud, et praktikakoha sobivuse hindamiseks tuleks seada ühtsed kriteeriumid, mis aitaksid ka õppijaid valikute tegemisel. Lisaks on hindajad teinud ettepanekuid leida paindlikud võimalused praktikakohtade külastamiseks, et õppijate edenemist jälgida ja toetada ning juhendajaid nõustada.

Loomulikult on hindamiskomisjonid näinud ka häid lahendusi, mis koolides juba edukalt toimivad. On koole, kus püstitatakse individuaalsed praktika eesmärgid õpilase ja õpetaja koostöös, praktikakoha sobivuse hindamiseks on toimiv süsteem ning praktika tulemuslikkust hindavad kõik osapooled. Häid lahendusi praktika korraldamisest leidsid koolid koroonaviiruse sunnil ja distantsõppe perioodidel, näiteks viidi läbi e-koolitusi praktikajuhendajatele ja õpilastele anti võimalus sooritada hajutatud praktikat.

Hindajad on koolides esile toonud vajaduse laiendada praktikakohtade ringi, sh regioonist väljapoole. Kroonmäe tegi ettepaneku, et koolidele oleks toeks ühtse praktika-koostöövõrgustiku loomine, praktikajuhendajate ühine koolitamine ja üle-eestilise tunnustatud praktikakohtade andmebaasi loomine.

Ka andis Kroonmäe edasi EKKA sõnumi, et edaspidi tasuks erinevaid hindamisi rohkem integreerida, et vähendada hindamiste paljusust. Näiteks on kõrghariduses võimalik praktika kvaliteeti hinnata laiemalt temaatilise hindamisena. Kutseõppe kvaliteedi hindamises on praktika olulisel kohal. Ressursside optimaalseks kasutamiseks tasub jätkuprojektides asetada rõhk koolide ja koostöövõrgustike toetamisele ja nõustamisele.

Vaata lisaks ka ettekannet koostöökohtumiselt.