Posts Tagged: institutsionaalne akrediteerimine

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kõrgema Kunstikooli Pallas kolmeks aastaks. Hindamisnõukogu võttis vastu otsuse tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Kõrgkooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi tunnustust väärivana välja kõrgkooli täienduskoolituse ja elukestva õppe valdkonna juhtimise ja rakendamise – need tegevused on selgelt eesmärgistatud, hästi kavandatud, süsteemsed ning vastavad ühiskonna muutuvatele vajadustele. Komisjon tõi välja ka jätkuvalt…

Selle sügise ainus institutsionaalne akrediteerimine toimus Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Rahvusvahelistest ekspertidest koosnenud hindamiskomisjon vestles nii kõrgkooli juhtkonna, õppejõudude, tudengite kui ka paljude teiste osapooltega. Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka kõrgkooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Kunstikooli külastus…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tartu Ülikooli seitsmeks aastaks. Tartu Ülikooli (TÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon rõhutas ülikooli mitut tugevat külge. Ta leidis, et TÜ-l on tähtis roll Eesti teadusmaastiku kujundamisel ning erilist tunnustust väärib ülikoolile omane huvi tegeleda oluliste ja potentsiaalselt mõjusate ühiskondlike teemadega. HAKA hindamisnõukogu tõstis esile ülikooli panust õppejõudude arengu toetamisse…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks. Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon tõstis esile paindlikkust ja süstemaatilisust, millega on ellu viidud eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitusi. Näiteks on korrastatud ülikooli struktuuri ja uuendatud akadeemilist karjäärimudelit. Lisaks tõsteti esile praktilisi õppekavasid ning ülikooli teadusuuringute vastavust Eesti…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikakõrgkooli seitsmeks aastaks. Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid kõrgkooli tugevusi. Komisjon leidis, et kõrgkoolil on nüüdisaegne ning pidevas arendus taristu, mis loob väga head võimalused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks. Lisaks tõsteti esile õppejõudude pühendumust üliõpilaskesksusele ning oma õpetamispädevuse pidevale parendamisele.…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikaülikooli seitsmeks aastaks. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon leidis näiteks, et TalTech paistab silma hästi välja kujunenud õppekavade poolest. Lisaks leiti, et ülikool on ühiskondlikult kaasav, panustades aktiivselt mitmetesse erialaorganisatsioonidesse ja valdkondlikesse tegevuskavadesse Eestis. EKKA hindamisnõukogu tunnustas ülikooli…