Õppekavade ja õppe läbiviimise kriteeriumid

Kliki akordionil, et tutvuda kriteeriumitega.

Õppekavade kriteeriumid

Iga õppekava hindab komisjon kolme kriteeriumi alusel. Järgnevalt on toodud õppekavade hindamiskriteeriumid ja selgitused, mida nende all hinnatakse.

Kriteerium nr 1. Õppekava õpiväljundid kirjeldavad, milliseid oskusi, teadmisi ja/või hoiakuid koolitusel osaleja omandab.

Selle kriteeriumi all hindab komisjon, kas õppekava õpiväljundid on:

 • kirja pandud oskuste, teadmiste või hoiakutena, mida õppija koolituse lõpuks omandab;
 • mõõdetavad ja hinnatavad koolituse lõpuks;
 • vastavuses õppe sisu ja teemadega;
 • vastavuses kehtiva kutsestandardi või õigusaktidest tulenevate nõuetega (hinnatakse juhul, kui koolitus valmistab ette kutse omandamiseks või kui tegemist on reguleeritud valdkonna koolitusega, mis peab baseeruma nt ministri määrusel).

Kui koolitusasutuse veebilehel on olemas koolitust reklaamiv tekst, siis pöörab komisjon tähelepanu ka sellele, kas õppekava õpiväljundid sisaldavad neid oskusi ja teadmisi, mida reklaamtekstis lubatakse.

Kriteerium nr 1. Õppekava nimetuses, õpiväljundites ja õppe sisus kirjeldatut on võimalik etteantud õppeajaga saavutada.

Selle kriteeriumi all hindab komisjon:

 • kuidas jaotuvad õppekavas õppe osakaalud (auditoorne, praktiline ja iseseisev õpe) ning mil määral see toetab õpiväljundite saavutamist;
 • kas õppe sisu ja õpiväljundid on vastavuses õppekava nimetusega;
 • kas õppekavas kirjeldatud sihtrühm on võimeline õpiväljundeid etteantud aja jooksul omandama.

Komisjon võib sõltuvalt õppekavast pöörata tähelepanu ka järgmistele aspektidele:

 • analüüsida õppekava mahu ja sisu vastavust teiste täienduskoolituse turul tegutsevate koolitajate samasisuliste koolituste, nende sisu ja mahtudega;
 • vaadelda õppe mahtusid ja õpiväljundeid kui koolitusasutus pakub sama osaoskuse (nt maniküür või ettevõtlusega alustamine) õpetamist nii mahuka koolituse raames kui ka üksikkoolitusena;
 • kas koolitusasutus võimaldab hinnatavat õppekava omandada ka osaliselt ja kuidas on sel juhul õpe korraldatud.

Kriteerium nr 3. Õppekavas on välja toodud, mida õppija peab tegema selleks, et koolituse lõpus saada tunnistus/tõend. Kui koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus, siis õppekava sisaldab infot selle kohta, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.

Kriteeriumi täitmise hindamisel vaatab komisjon, kas õppekavast on leitav täienduskoolituse standardi § 2 lõike 1 punktis 9 ja § 3 lõigetes 1 ja 2 nõutav info.

Õppe läbiviimise kriteeriumid

Kriteerium nr 4. Koolitusasutus tagab, et õppe läbiviimine vastab veebilehel avaldatud õppekavadele (TäKS § 9 lg 2).

Selle kriteeriumi hindamisel analüüsib komisjon:

 • kuidas asutus tagab, et kõik õppekavad vastaksid asutuse kinnitatud kvaliteedi tagamise aluste põhimõtetele;
 • kuidas koolitusasutus tagab, et koolitused toimuvad kooskõlas avalikustatud õppekavadega;
 • mil määral koolitusasutuse õppekavad (nende sisu, õpiväljundid, lõpetamise tingimused) omavahel eristuvad ning vastavad koolituse eesmärgile ja nimetusele (ei oleks kopeeritud sama sisu ja õpiväljundeid erineva nimetusega koolitustele).

Kriteerium nr 5. Koolitusasutus tagab, et füüsiline õppekeskkond (õppevahendid, seadmed, ruumid, ligipääs jms) ja/või veebikeskkond on piisav täienduskoolituse läbiviimiseks ning toetab õppijat õppe eesmärgi ja õpiväljundite saavutamisel (TäKS § 10).

Selle kriteeriumi puhul hindab komisjon koolitusasutuse füüsilist õppekeskkonda, aga kui asutus pakub veebikoolitusi, siis ka veebikeskkonda.

 • Füüsilise õppekeskkonna juures hinnatakse selle sobivust läbiviidavale koolitusele.
 • Füüsilise õppekeskkonna juures pööratakse lisaks üldisele õppekohtade arvu ja keskmise õppegrupi suuruse vastavusele tähelepanu ka õppekavade spetsiifikast tulenevatele erinõuetele, nt tark- ja riistvara uuendamine ja ajakohastamine, ohutustehnika, seadmete ja masinate hooldamine ja remondi korraldus, sisustuse ergonoomika, ruumide puhtuse, ventilatsiooni olemasolu jms.
 • Veebikeskkonna osas jälgib hindamiskomisjon eelkõige seda, kas õppekeskkond koolituse läbiviimiseks asjakohane ja kasutajasõbralik.

Kriteerium nr 6. Koolitusasutus tagab koolitajate olemasolu, kellel on koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus (TäKS § 11 lg 2).

Selle kriteeriumi all hindab komisjon:

 • kas olemasolevate koolitajate kvalifikatsioon vastab koolitusasutuse enda sätestatud nõuetele;
 • mil määral vastab koolitajate kvalifikatsioon pakutavate koolituste spetsiifikale;
 • kuidas on tagatud ja toetatud koolitajate enesearendamine ja kvalifikatsiooni hoidmine.