Kõrghariduse kvaliteedi hindamine

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui kõrgkool on saanud selleks õppeõiguse – õiguse nimetatud õppekavagrupis õpet läbi viia. Sellega kaasneb õigus väljastada riiklikke lõpudokumente.

Kui kõrgkool soovib saada õppeõigust uues õppekavagrupis, esitab ta taotluse koos õppe kvaliteeti, ressursse ja jätkusuutlikkust põhjendava infoga haridus- ja teadusministeeriumile (HTM). HTM kaasab taotluse hindamisse HAKA. Positiivse tulemuse korral annab õppeõiguse haridus- ja teadusminister. Loe ka õppekavagrupi esmahindamise kohta.

Kõrgkoolid saavad tagasisidet kõrgkooli juhtimisele, toimimisele, õppe- ja teadustegevusele läbi erinevate hindamiste.

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.

Temaatilisi hindamisi algatab HTM kõrghariduspoliitiliste otsuste ja meetmete ette valmistamiseks või nende mõjude ja rakendamise hindamiseks, samuti kõrgkoolidele tagasiside andmiseks. Temaatilise hindamise laiem eesmärk on toetada arenguid seniste hindamistulemuste põhjal ilmnenud parendusvaldkondades. Temaatilised hindamised võimaldavad kaardistada olukorda, jagada häid praktikaid ning saada sõltumatut tagasisidet ja soovitusi ekspertidelt.

Kuni 2019. aasta septembrini kuulus välishindamise süsteemi ka õppekavagruppide kvaliteedi hindamine. Tegemist oli välishindamisega, mille käigus hinnati õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.