Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on institutsionaalne akrediteerimine?

Institutsionaalse akrediteerimise käigus analüüsitakse kõrgkooliväliste ekspertide poolt kõrgkooli juhtimist, töökorraldust, õppe- ja teadustegevust ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.

Protsessi eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis. Iga kõrgkool peab akrediteerimise läbima vähemalt korra seitsme aasta jooksul.

Miks on IA vajalik kui kõrgkooli õppekavagrupid on üleminekuhindamisel saanud tähtajatu õppe läbiviimise õiguse?

Üleminekuhindamise raames hinnati õppe kvaliteeti, ressursse ja jätkusuutlikkust õppekavagrupiti. Institutsionaalne akrediteerimine annab tagasisidet kõrgkooli juhtimise ja toimimise kohta tervikuna.

Mida IA raames hinnatakse

Eksperdid võtavad hindamisel aluseks kõrgkooli eneseanalüüsi aruande ja hindamiskülastusel saadud info. Hinnatakse kõrgkooli juhtimist ja toimimist tervikuna sh peronali-, rahaliste vahendite ja taristu juhtimist; õppetegevust – õppetegevuse tulemuslikkust ja üliõpilaskonna kujunemist, õppekavaarendust, üliõpilaste akadeemilist edasijõudmist ja hindamist, õppimise toetamist; teadus- , arendus- ja muu loometegevuse tulemuslikkust ja ressursse, üliõpilastööde juhendamist ja doktoriõpet. Lisaks analüüsitakse kõrgkooli seoseid laiemalt ühiskonnaga täiendkoolituse, oma tegevuse populariseerimise, kutse- ja erialaliitudes osalemise jm avalikkusele suunatud tegevuste kaudu.

Kas võetakse arvesse ka kõrgkooli eripära, nt kas on tegemist rakenduskõrgkooliga või spetsialiseeritud ülikooliga?

Kõrgkoolide eripära võetakse arvesse eelkõige teadus-, arendus- ja loometöö (TAL) osas, kus näiteks rakenduskõrgkoolide puhul ei hinnata doktoriõppe ja teaduse evalveerimisega seonduvat.

Kes hindavad?

Hindamiskomisjonis on neli kuni kuus liiget s.h vähemalt üks komisjoni liige väljastpoolt kõrgkoole, üks liige väljastpoolt Eestit, üks üliõpilane. Hindamisekspertidel on varasem kõrgkooli hindamise kogemus ning vähemalt ühel liikmel ka kõrgkooli juhtimise kogemus. Komisjoni koosseis kooskõlastatakse hinnatava kõrgkooliga. Kõik komisjoni liikmed läbivad enne kõrgkooli hindamiskülastust EKKA koolituse. 

Millised on võimalikud IA otsused? Kes võtab vastu IA otsused?

Otsuse kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise kohta kolmeks või seitsmeks aastaks või otsuse kõrgkooli mitte akrediteerida teeb EKKA hindamisnõukogu võttes aluseks kõrgkooli eneseanalüüsi aruande, hindamiskomisjoni hinnangud ja kõrgkooli kommentaarid.

Kust leiab informatsiooni IA aruannete ja otsuste kohta?

Institutsionaalse akrediteerimise aruanded ja otsused on avalikud ja leitavad EKKA kodulehelt ja EKKA andmebaasist